Przetargi.pl
Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży reklamowej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Ul. Gen. S. Grota-Roweckiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 266 06 82 , fax. 32 291 20 94
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64
  Ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 64
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 266 06 82, fax. 32 291 20 94
  REGON: 24332720100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziu.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży reklamowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Doposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży reklamowej. Przedmiot postępowania podzielony jest na 3 części: 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem. 2. Meble. 3. Sprzęt i urządzenia. Przedmiot oraz ilości stanowiące asortyment zamówienia oraz graniczne (odcinające) parametry techniczne poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach zostały zawarte w ZAŁĄCZNIKACH NR 1A, 1B, 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach