Przetargi.pl
Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

Miasto Radymno ogłasza przetarg

 • Adres: 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6281589 , fax. 016 6282417
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radymno
  ul. Lwowska 20 20
  37-550 Radymno, woj. podkarpackie
  tel. 016 6281589, fax. 016 6282417
  REGON: 65090055900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radymno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej w Radymnie. Projekt WND-POKL.09.01.02-18-034/12-00 pn - Wiem, potrafię chcę- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: 1) Część Nr 1: Dostawa programów multimedialnych, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.1 do SIWZ, 2) Część Nr 2: Dostawa gier edukacyjnych, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.2 do SIWZ, 3) Część Nr 3: Dostawa książek, zeszytów ćwiczeń, płyt cd/dvd , której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.3 do SIWZ, 4) Część Nr 4: Dostawa materiałów plastycznych, piśmienniczych i biurowych, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.4 do SIWZ, 5) Część Nr 5: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i optycznego, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.5 do SIWZ, 6) Część Nr 6: Dostawa pomocy dydaktycznych, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.6 do SIWZ, 7) Część Nr 7: Dostawa sprzętu gimnastycznego, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.7 do SIWZ, 8) Część Nr 8: Dostawa stroi teatralnych, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.8 do SIWZ, 9) Część Nr 9: Dostawa sprzętu multimedialnego, której szczegółowy opis określa Załącznik Nr 2.9 do SIWZ, W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów, pomocy wraz z nazwami handlowymi i nazwą producenta, parametrami technicznymi oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, w opisie przedmiotu których dotyczy. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały, pomoce lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od określonych w SIWZ, b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Wykonawca udziela na cały przedmiot opisany w SIWZ minimum 12 miesięcy gwarancji (chyba że szczegółowa specyfikacja stanowi inaczej). Wykonawca oświadcza, iż na zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane certyfikaty, dopuszczające go do użytku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radymno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach