Przetargi.pl
Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami oraz pozostałych przepisach powszechnie obowiązujących dla zadania pn.: „Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji" 1.1. Opis stanu istniejącego: 1) Ul. Wilcza - droga gruntowa, brak pasów ruchu, brak chodnika, - odwodnienie: częściowe - istniejące oświetlenie jednostronne drogi: własność TAURON 2) działki na których planowana jest budowa dróg publicznych - nr 386 i 384 obręb Kolonia Gosławicka własność Gmina Opole Wytyczne dla Wykonawcy - projekt budowy drogi publicznej i ciągu pieszo-jezdnego 1) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) budowę drogi publicznej klasy D o długości łącznej ok. 100 m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sarnią do skrzyżowania z ul. Grzybową) i szerokości jezdni 6,00m na działkach nr 386 i 384 - z krawężnikami, b) budowę chodnika, po obu stronach jezdni, wzdłuż projektowanej drogi, c) odwodnienie ww. drogi i chodnika poprzez odprowadzenie wody projektowaną kanalizacją deszczową, d) konstrukcję dróg dostosować do kategorii ruchu KR1, e) budową oświetlenia ulicznego energooszczędnego wraz z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego, f) przeniesienie i uporządkowanie podziemnej sieci infrastruktury technicznej, pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji. 2) Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola i 3) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola 4) Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego należy uzgadniać z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w WITiGK UM Opola. 5) Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji budowy odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 6) Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 7) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 8) Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia, 9) Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 10) 1Wniosek pozwolenia na budowę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. 1.3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: Etap I 1) Opracowanie koncepcji dla całego zakresu zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym 2) Złożenie koncepcji do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do zaopiniowania geometrii i przyjętych rozwiązań, 3) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Uwaga! Realizacja II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii dla złożonej koncepcji. Etap II 1) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 2) Badania geotechniczne gruntu, 3) Inwentaryzacja zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych, 4) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 5) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 6) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę . Wniosek zostanie podpisany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - wypełnionego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 7) Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 8) Sporządzenie: a) oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 9) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 10) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 11) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: - wykazu projektów, - oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową. Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy. 1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) koncepcja z pozytywną opinią WITiGK i MZD w Opolu - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz. 2) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. 3) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. 4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 5) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. do wniosku 6) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) pozwolenia na budowę – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, 7) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 8) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 9) specyfikacje techniczne - 4 egz. 10) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt budowlany, , projekty podziału działek, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., z zastrzeżeniem, że przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny być możliwe do odczytania i edycji w programie NORMA - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia). 1.6. Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 13.12.2019 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę wydanym przez organ I instancji, UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.); 2) Projektant branży elektroenergetycznej – posiadającym: uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.) 3) Projektant branży sanitarnej - posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.). (2) W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (3) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 35 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach