Przetargi.pl
Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji dla zadania pn.: „Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji.” 1.1. Opis stanu istniejącego: teren ograniczony ulicami Opolską (DW nr 459) i Szczęśliwą (droga wewnętrzna), - działki geodezyjne nie opowiadają zagospodarowaniu terenu - jezdnie o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja drogi nieznana, - nieuporządkowany sposób parkowania, - chodniki z płyt betonowych stan techniczny dobry, - teren stawu - dawny zbiornik p-pożarowy zarośnięty, czyszczony sposobem gospodarczym. 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić - dostosowanie konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych przy stawie do kategorii ruchu KR1, - uporządkowanie i wyznaczenie miejsc postojowych w obrębie dróg wewnętrznych po południowej i północnej stronie stawu, - wskazanie sposobu oznakowania dróg i miejsc postojowych - wskazanie lokalizacji oświetlenia drogowego, - zagospodarowanie terenu stawu w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, dopuszcza się zmiany z zachowaniem ilości i gatunków nasadzeń. - uporządkowanie strefy nadbrzeżnej stawu (faszynowanie) - wyznaczenie strefy rekreacyjnej – niewielka strefa o powierzchni z kostki betonowej, na której znajdować się mają ławki (2 szt), stojak rowerowy i kosz na śmieci (zlokalizowana od strony zachodniej) - na powierzchni skarp i trawnika – wykonanie nowego trawnika, odgrodzenie terenu trawnika od części drogowej krawężnikiem i palikami po całym obwodzie (bez palikowania strefy wejścia na część rekreacyjną) 2. Dla propozycję stałej organizacji ruchu należy uzyskać opinię Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 3. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 4. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 1.3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 1) Uzyskanie aktualnych map w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną wraz z wykonaniem pomiarów uzupełniających niezbędnych dla opracowania koncepcji, 2) Inwentaryzację zieleni 3) Opracowanie wstępnej koncepcji (minimum 2 warianty) i przekazanie Zamawiającemu celem zaopiniowania przyjętych rozwiązań, 4) Opracowanie propozycji projektu stałej organizacji ruchu, 5) Opracowanie docelowej koncepcji zagospodarowania terenu, 6) Sporządzenie kosztorysu szacunkowego 7) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 8) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: - wykazu prac odpowiadających Zamawiającemu, - oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów szacunkowych z koncepcją. Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy. 1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) wstępna koncepcja - 3 egz. 2) docelowa koncepcja zawierająca stałą organizację ruchu i oświetlenie – 4 egz. 3) kosztorys szacunkowy odrębnie dla terenów drogowych i dla terenów zielonych (ze stawem) - po 2 egz. 4) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji ( wstępna koncepcja, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt oświetlenia, docelowa koncepcja, kosztorysy szacunkowe, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia. 1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 16.09.2019 r. – przekazanie kompletnej koncepcji. UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); lub (2) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach