Przetargi.pl
Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji dla zadania pn.: „Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji.” 1.1. Opis stanu istniejącego: teren ograniczony ulicami Opolską (DW nr 459) i Szczęśliwą (droga wewnętrzna), - działki geodezyjne nie opowiadają zagospodarowaniu terenu - jezdnie o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja drogi nieznana, - nieuporządkowany sposób parkowania, - chodniki z płyt betonowych stan techniczny dobry, - teren stawu - dawny zbiornik p-pożarowy zarośnięty, czyszczony sposobem gospodarczym 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić - doprowadzenie do zgodności działek geodezyjnych z zagospodarowaniem terenu poprzez wskazanie działek do podziału i wyznaczenie nowych granic działek, - dostosowanie dróg wewnętrznych przy stawie do parametrów uzgodnionych z Zamawiającym, - uporządkowanie i wyznaczenie miejsc postojowych w obrębie dróg wewnętrznych po południowej i północnej stronie stawu, - wskazanie sposobu oznakowania dróg i miejsc postojowych - wskazanie lokalizacji oświetlenia drogowego, - zagospodarowanie terenu stawu w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, dopuszcza się zmiany z zachowaniem ilości i gatunków nasadzeń. - uporządkowanie strefy nadbrzeżnej stawu (faszynowanie) - wyznaczenie strefy rekreacyjnej – niewielka strefa o powierzchni z kostki betonowej, na której znajdować się mają ławki (2 szt), stojak rowerowy i kosz na śmieci (zlokalizowana od strony zachodniej) - na powierzchni skarp i trawnika – wykonanie nowego trawnika, odgrodzenie terenu trawnika od części drogowej krawężnikiem i palikami po całym obwodzie (bez palikowania strefy wejścia na część rekreacyjną) 2. Dla propozycję stałej organizacji ruchu należy uzyskać opinię Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. 3. Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 4. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 5. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 1.3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: 1) Uzyskanie aktualnych map w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną wraz z wykonaniem pomiarów uzupełniających niezbędnych dla opracowania koncepcji, 2) Inwentaryzację zieleni 3) Opracowanie wstępnej koncepcji (minimum 2 warianty) i przekazanie Zamawiającemu celem zaopiniowania przyjętych rozwiązań, 4) Opracowanie propozycji projektu stałej organizacji ruchu, 5) Opracowanie docelowej koncepcji zagospodarowania terenu, 6) Sporządzenie kosztorysu szacunkowego 7) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 8) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a) wykazu projektów, b) oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową, Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy. 1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) wstępna koncepcja - 3 egz. 2) docelowa koncepcja zawierająca stałą organizację ruchu i oświetlenie – 4 egz. 3) kosztorys szacunkowy odrębnie dla terenów drogowych i dla terenów zielonych (ze stawem) - po 2 egz. 4) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji ( wstępna koncepcja, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt oświetlenia, docelowa koncepcja, kosztorysy szacunkowe, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia). 1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 19.08.2019 r. – przekazanie kompletnej koncepcji. UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); (2) W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (3) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach