Przetargi.pl
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul.: BANKOWEJ 29-31

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Bankowa 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4311350 , fax. 091 3175037
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bankowa 18 18
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4311350, fax. 091 3175037
  REGON: 81054370729113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkim.police.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul.: BANKOWEJ 29-31
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO wraz z robotami towarzyszącymi w Policach przy ul.: BANKOWEJ 29-31
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: - nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, - spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, - zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należącą do izby IB, która będzie kierować robotami, - zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych, - którzy dysponują rusztowaniami min. 300 m2, - którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia zbliżone do obecnego zamówienia (docieplenie i kolorystyka min. 3 budynków) i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zał. nr 1 - Zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane : 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Formularz oferty - zgodnie z otrzymanym wzorem - zał. nr 5. 3. Kosztorys ofertowy na roboty w oparciu o przedmiar robót otrzymany od zamawiającego (zał. nr 3a,b) i ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 2). 4. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 5. Wskazanie osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawców (dla spółek cywilnych - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o zamówienie publiczne). 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg zał. nr 6. 9. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 10. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) zbliżonych co do zakresu z obecnym zamówieniem - ocieplenie budynków (min. 3 obiekty) - wg zał. nr 7. 11. Referencje od poprzednich zamawiających, w których zawarte są informacje stanowiące potwierdzenie prawidłowego wykonania zamówień opisanych w wykazie - wg zał. nr 7 (referencje od minimum 3 zamawiających). 12. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - wg zał. nr 8, z załączeniem kserokopii uprawnień i kwalifikacji zatrudnionych przez wykonawcę pracowników, którzy będą kierować robotami oraz robotników, także ewentualnych podwykonawców, ewentualnie zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy wymaganego potencjału osobowego, który uzyska od innego podmiotu. 13. Wykaz i charakterystyka sprzętu, transportu, który będzie użyty do wykonania oferowanego zamówienia - wg zał. nr 8, ewentualnie zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy wymaganego sprzętu, który uzyska od innego podmiotu. 14. Określenie części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć (lub nie zamierza) podwykonawcom - wg zał. nr 9. 15. Oferowane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego - wg zał. nr 10. 16. Prezentacja oferowanej technologii (aprobaty, foldery producentów, opis oferowanych do wbudowania materiałów i wyrobów). Informacje powyższe powinny być udzielone na piśmie. Każda informacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy pod rygorem nieważności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkim.police.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach