Przetargi.pl
Dkw.-2232.3.2018.JM

Areszt Śledczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15377 Białystok, ul. Kopernika
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7427021 - 23 , fax. 857 427 024
 • Data zamieszczenia: 2018-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Białymstoku
  ul. Kopernika 21
  15377 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7427021 - 23, fax. 857 427 024
  REGON: 31958100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dkw.-2232.3.2018.JM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, leków psychotropowych, antybiotyków, ampułek oraz jednorazowych artykułów medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach