Przetargi.pl
DIZ - 18 - 2009 DOSTAWA WIERTARKI ORTOPEDYCZNEJ I ZESTAWU STABILIZATORÓW WĘGLOWYCH

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 412-94-32 , fax. 054 4129432
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  ul. Wieniecka 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 412-94-32, fax. 054 4129432
  REGON: 91085907010000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DIZ - 18 - 2009 DOSTAWA WIERTARKI ORTOPEDYCZNEJ I ZESTAWU STABILIZATORÓW WĘGLOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wiertarki ortopedycznej i zestawu stabilizatorów węglowych: PAKIET I Wiertarka ortopedyczna do ciężkich zabiegów na kościach długich, akumulatorowo-pneumatyczna - 1 kpl. 1.Napęd wiertarka/frez akumulatorowy- sztuk 1 2.Napęd wiertarka/frez p
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331621004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy w tym popstępowaniu nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dostaw aparatury medycznej , w tym srzętu ortopedycznego. Wykonawca, który nie prowadzi działalności w ww. branży zostanie wykluczony z postępowania. 2 . posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - przedstawią wykaz dostaw wiertarek ortopedycznych i zestawów stabilizatorów węglowych dla placówek ochrony zdrowia (co najmniej 3 dostawy za łączną wartość brutto 450 000,00zł) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: a. wypełniony i podpisany -Druk ofertowy-, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej specyfikacji; b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji; c. oświadczenie o zapoznaniu się z niektórymi przepisami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji; d. oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 ; e. zaakceptowany i podpisany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji; f. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych ; g. upoważnienie do podpisania oferty (fakultatywnie). 2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdziale V pkt 1 Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; b. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdziale V pkt 2 Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a. wykaz wykonanych dostaw materiałów medycznych, w tym sprzętu ortopedycznego dla placówek ochrony zdrowia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wskazane dostawy zostały wykonane z należytą starannością (co najmniej 3 dostawy za łączną wartość brutto 450 000,00 zł),zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji; 4. Celem potwierdzenia warunku określonego w rozdziale V pkt 3 Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a. pisemne oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. 5. Celem potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda: a. dokumentu potwierdzającego, że zaoferowany asortyment wpisany jest do Rejestru Wyrobów Medycznych i dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 93, poz.896 ze zm.) Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Jeżeli wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę firmy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem -TAJNE-. W tym celu należy również wypełnić Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Uwaga: brak któregokolwiek z dokumentów określonych w Rozdziale V i VI spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych-

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szpital.wloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach