Przetargi.pl
Digitalizacja czasopisma ze zbiorów CBW pt.: Wiarus ZP_18_2013

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Stefana Banacha 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6824-913 , fax. 22 6824559
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Stefana Banacha 2 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6824-913, fax. 22 6824559
  REGON: 01016514700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wceo.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Digitalizacja czasopisma ze zbiorów CBW pt.: Wiarus ZP_18_2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji czasopisma ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej pt. Wiarus. Organ podoficerów wojska lądowego i marynarki wojennej, wraz z dodatkami, z lat 1930-1939. Usługa obejmuje zeskanowanie, wykonanie wersji prezencyjnych obiektów oraz przekazanie ich na nośnikach dostarczonych przez Wykonawcę do siedziby Centralnej Biblioteki Wojskowej.Usługa obejmuje skanowanie z oryginałów w ilości ca 49 000 skanów (stron) w siedzibie Zamawiającego, w formacie TIFF wraz z zapisem na nośnikach danych, a następnie konwersja tych plików do formatu PDF oraz elektroniczna archiwizacja kolekcji na osobnych nośnikach danych (wszystkie nośniki danych dostarcza i przekazuje na własność Zamawiającego Wykonawca. Parametry wszystkich nośników, skanów w formacie TIFF oraz plików prezencyjnych w formacie pdf . I. Opis stanu zbiorów przeznaczonych do digitalizacji. Przeznaczony do digitalizacji tygodnik Wiarus z kolekcji czasopism CBW obejmuje roczniki formatu zbliżonego lub nieco większego niż A4 Stan kolekcji: W kolekcji znajdują się egzemplarze, o różnym stopniu zużycia, niektórych stan zachowania jest dobry, ale również są takie, które rozpadają się pod naciskiem mechanicznym, często z uszkodzonymi i poplamionymi kartami. Woluminy zawierają ilustracje czarno-białe, w skali szarości, grafiki czarno-białe i kolorowe. Oprawy egzemplarzy są różnego rodzaju (między innymi bezszwowe, biblioteczne, broszurowe, klejone, kombinowane, książkowe, miękkie, nakładowe, półpłócienne, proste, przylegające, szyte, zeszytowe, złożone). Niektóre z nich posiadają głęboko wszyte składki. Oprawny tom obejmuje pół roku czasopisma wraz z dodatkami (w sumie około 1000 stron, tj. średnio 5-6 cm szerokości grzbietu) Papier, na którym są drukowane, jest papierem kwaśnym, ma różną gramaturę i strukturę, a jego barwa ma różne odcienie koloru żółtego. Formaty przeznaczonych do digitalizacji egzemplarzy nie są w 100 procentach znormalizowane. Większość to formaty zbliżone do A-4. Publikacje są tylko w języku polskim. Podczas skanowania czasopismo Wiarus wymaga szczególnej pieczołowitości, dbałości i staranności by nie dopuścić do powstania nowych uszkodzeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za otrzymane od Zamawiającego materiały do digitalizacji. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie działania niezbędne do zabezpieczenia tych materiałów przed utratą lub zniszczeniem oraz zwrócić te materiały w stanie niepogorszonym. Skanowanie nie powinno być wykonywane więcej niż 1 raz. II. Wymagania dotyczące wykonania usługi. Miejsce skanowania: Zbiory nie mogą opuszczać siedziby Zamawiającego, skanowanie zbiorów realizowane będzie na jego terenie: w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 109. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce w zabezpieczonym pomieszczeniu, z którego korzystają także pracownicy Biblioteki. Pomieszczenie wyposażone będzie w podstawowe meble biurowe. W pomieszczeniu tym Wykonawca zainstaluje urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. Prace mogą być realizowane w godzinach od 7:30 do 15:00 przez pracowników Wykonawcy na podstawie wystawionych imiennie przepustek. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania przebiegu prac z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zwracać się pisemnie do Zamawiającego z pytaniami lub propozycjami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja wszelkich, uwzględnionych propozycji nie może mieć wpływu na zmianę ceny za wykonanie zamówienia, przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie, koszt wszystkich środków i usług ma być wkalkulowany w cenę usługi. III. Zakres prac objętych zamówieniem. Skanowanie zbiorów. Skanowanie zbiorów może odbywać się jedynie przy użyciu profesjonalnych skanerów przeznaczonych do digitalizacji kolekcji archiwalnych, zapewniając im bezpieczeństwo, mając na uwadze ich stan zachowania. Jakość uzyskanych skanów musi jak najwierniej odwzorowywać obraz oryginału. Skanowanie i obróbka zeskanowanych zbiorów ma być wykonane na sprzęcie własnym Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, z potwierdzonym legalnym oprogramowaniem. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma używać sprzętu, który został wskazany w ofercie w celu potwierdzenia warunku posiadania odpowiedniego potencjału technicznego. Kontrola techniczna i merytoryczna. Kontrola będzie wykonywana na bieżąco podczas skanowania, natomiast kontrolę po zakończeniu etapu skanowania, wykonuje osoba nie uczestnicząca w procesie skanowania. Kontrola dokonywana przez Zamawiającego będzie odbywać się w trybie uzgodnionym przez obie strony po zawarciu umowy. Parametry plików. Obróbka graficzna zeskanowanych plików , nazywanie plików i katalogów. - Pliki master (archiwalne) UWAGA: pliki master nie podlegają obróbce graficznej (dopuszczalne jedynie kadrowanie i obracanie o wielokrotność 90st). - zapis w formacie jednostronicowego TIFF, - rozdzielczość skanowania (nie przetwarzana, nie interpolowana) - 450 ppi, - bez kompresji, - kolor RGB, z profil kolorów z wykorzystaniem absolutnej przestrzeni barw na poziomie powyżej 29%, 8 bitów na kanał, - obiekt zeskanowany w całości, 1 strona= 1 skan, z przestrzenią otaczającą obiekt szerokości około 5 mm, - wymiary (wysokość, szerokość) poszczególnych skanów muszą być wykonane w skali 1:1, - skany formatowane do całej strony, jednakowo dla całego woluminu, poza rozkładanymi kartami, które mają być formatowane do swojego własnego wymiaru, - wszystkie strony wchodzące w skład obiektu, nawet puste-nienumerowane muszą być zeskanowane, - należy zachować oryginalny układ stron, - dołączone do oryginału wkładki, dodatki, plany itp. zapisane mają być każdy osobno (nazwy plików i katalogów zostaną uzgodnione w oparciu o standardy nazywania plików macierzystych w Centralnej Bibliotece Wojskowej, po zawarciu umowy), - przeskalowania plików TIFF są niedopuszczalne, - w każdym pliku mają być zapisane metadane wewnętrzne (m.in. lokalizacja oryginału, sygnatura, numer inwentarza, oznaczenie roku i zeszytu, numer metryki, nazwa katalogu zawierającego plik), - do każdego numeru będzie dołączona wydrukowana metryka digitalizacyjna, którą Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić w zakresie: kto skanował, wielkości i objętości plików master, daty skanowania, uwag) Pliki prezencyjne - pliki powinny być czytelne, oddające jakość oryginału, - pliki zostaną opatrzone przez Wykonawcę znakiem wodnym dostarczonym przez Zamawiającego, - każdy plik zostanie zapisany w formacie PDF ze znacznikami, - strony czarno-białe/szare pokazywane będą w skali szarości, z zachowaniem czytelności tekstu i obrazu; - strony oryginalnie zawierające elementy kolorowe w pliku prezencyjnym zachowają kolor, - każdy numer czasopisma będzie zapisany w osobnym, odpowiednio nazwanym (sygnatura_INW_numerinwentarza_rok_numer_oznaczeniezeszytu) katalogu. Dopuszczalna obróbka graficzna plików prezencyjnych obejmuje: - prostowanie stron, - indywidualne ustawianie ostrości, - korektę poziomu czerni, czyszczenie znaczniejszych zabrudzeń powstałych w wyniku konwersji do odcieni szarości. - kadrowanie, czyli docięcie do obrazu. - pliki powinny być możliwie najmniejszej wielkości przy zachowaniu wymagań czytelności. Elektroniczna archiwizacja plików. Archiwizacja zeskanowanych plików (master) w formacie plików TIFF: - każdy zeszyt zostanie przez Wykonawcę umieszczony w osobnym katalogu o nazwie zgodnej ze standardem obowiązującym w Centralnej Bibliotece Wojskowej, (sygnatura_INW_numerinwentarza_rok_numer_oznaczeniezeszytu), - każdy plik nazwany zgodnie ze standardem obowiązującym w Centralnej Bibliotece Wojskowej (sygnatura_INW_numerinwentarza_rok_numer_licznik), - kopie plików TIFF muszą być przechowywane u Wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego, - Wykonawca dostarczy do Zamawiającego pliki master w 2 kopiach zapisanych na osobnych nośnikach danych. - wszystkie pliki master będą posiadały metadane wewnętrzne (m.in. lokalizacja oryginału, sygnatura, numer inwentarza, oznaczenie roku i zeszytu, numer metryki, nazwa katalogu zawierającego plik). Archiwizacja zeskanowanych plików prezencyjnych w formacie plików PDF: - pliki prezencyjne (PDF) zostaną zapisane w katalogach o nazwach uzgodnionych z zamawiającym, z oznaczeniem roku (katalog zawiera wszystkie pliki prezencyjne z danego roku plus dodatki). Wszystkie pliki nazwane zgodnie ze standardem obowiązującym w Centralnej Bibliotece Wojskowej (sygnatura_INW_numerinwentarza_rok_numer), - pliki prezencyjne (PDF) zostaną dostarczone do Zamawiającego w 2 kopiach zapisanych na osobnych nośnikach danych, - wszystkie pliki prezencyjne będą posiadały metadane wewnętrzne (m.in. lokalizacja oryginału, sygnatura, numer inwentarza, oznaczenie roku i zeszytu). NOŚNIKI DANYCH: - każdy z nośników danych (4 nośniki) na których będą archiwizowane pliki master i osobno pliki prezencyjne musi pomieścić komplet zeskanowanych oryginałów (tj. roczniki od 1930 do 1939 r.), - każdy nośnik danych będzie posiadał łącze z komputerem o transferach co najmniej takich jakie zapewnia USB 3.0., - wszystkie pliki zostaną przekazane na nośnikach dostarczonych przez Wykonawcę. - zarówno pliki jak i nośniki danych przechodzą na własność Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie krótszej niż 12 miesięcy. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 79999100-4 usługi skanowania CPV 72252000-6 usługi komputerowe w zakresie archiwizowania Szczegółowy opis we wzorze umowy Załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722520006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.wceo.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach