Przetargi.pl
Ddostawy leków z programu terapeutycznego – przedwczesne dojrzewanie płciowe u dzieci, leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ddostawy leków z programu terapeutycznego – przedwczesne dojrzewanie płciowe u dzieci, leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 - leki stosowane w leczeniu przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci (CPV:33652200-7) Pakiet nr 2 - leki stosowane w spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (CPV: 33632200-1) ( pakiet rozpatrywany pozycjami)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33632200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną