Przetargi.pl
DD/ZP 2232/11/2019 Dostawa warzyw i owoców

Zakład Karny w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8651800, 8651854 , fax. 748 673 017
 • Data zamieszczenia: 2019-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kłodzku
  ul. Bohaterów Getta 16
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8651800, 8651854, fax. 748 673 017
  REGON: 32056100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//:www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DD/ZP 2232/11/2019 Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej tj. ZK Kłodzko, AŚ Świdnica i AŚ Dzierżoniów w ilościach i asortymencie podanym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03212100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 ppkt 1) siwz (tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) oświadczenie, zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 ppkt 2) siwz (tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem VI pkt 3 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) odpowiednie pełnomocnictwa, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 7) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. Oświadczenie zawarte jest w formularzu załączniku nr 2 (formularz ofertowy) do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach