Przetargi.pl
[D/67/2022] Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Plac Mikołaja Kopernika 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET OPOLSKI
  Plac Mikołaja Kopernika 11
  45-040 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000001382
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  [D/67/2022] Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w szczególności opis przedmiotu zamówienia/umowy oraz projekt umowy (załączniki nr 1A i 3 do SWZ).Przedmiot zamówienia polega na sukcesywnym dostarczaniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środków higienicznych określonych w Załączniku nr 1A do SWZ, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie o którym mowa pkt. 4.1. SWZ (dalej jako Zamówienia).Zamawiający zastrzega możliwość złożenia Zamówienia na wybrane pozycje (nie zawsze te same) z Załącznika nr 1A do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33770000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach