Przetargi.pl
Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8676240
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8676240
  REGON: 690260330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prowadzenia okresowych przeglądów kotłów gazowych, wymienników, zestawu hydroforowego, systemu detekcji gazów GAZEX oraz pozostałych urządzeń i systemów opisanych w OPZ, zamontowanych w budynkach Zamawiającego znajdujących się w Rzeszowie i Jasionce, wraz z wykonywaniem bieżących napraw tych urządzeń. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie czynności eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni (budynki IT, IT1, IT4 w Jasionce) i wymiennikowni (budynki w Rzeszowie Rynek 5, ul. Szopena 51) polegających na konserwacji, przeglądach, usuwania usterek, oraz prowadzenie prac konserwacyjnych systemów detekcji gazów i przyłączy wody. Prowadzenie czynności eksploatacyjnych w tym wykonywanie okresowych przeglądów i dokonywanie niezbędnych napraw, w kotłowniach zlokalizowanych w budynkach IT, IT1 ,IT4, i wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach Rynek 5, i siedzibie RARR S.A ul. Szopena 51. A także prowadzenie prac konserwacyjnych systemów detekcji gazów i przyłączy wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach