Przetargi.pl
Część I – Zadanie nr 13503 Przygotowanie infrastruktury dla potrzeb stacji NUR-15M, kompleks wojskowy Chojnice - realizacja zadania w formie „Zaprojektuj i Zbuduj” oraz nadzór autorski. Część II – Zadanie nr 13563 Przystosowanie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M, kompleks wojskowy Głobino - realizacja zadania w formie „Zaprojektuj i Zbuduj” oraz nadzór autorski.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 260 198 , fax. 58 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2021-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna
  81-301 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 260 198, fax. 58 620 71 44
  REGON: 19005559700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I – Zadanie nr 13503 Przygotowanie infrastruktury dla potrzeb stacji NUR-15M, kompleks wojskowy Chojnice - realizacja zadania w formie „Zaprojektuj i Zbuduj” oraz nadzór autorski. Część II – Zadanie nr 13563 Przystosowanie infrastruktury pod urządzenie NUR-15M, kompleks wojskowy Głobino - realizacja zadania w formie „Zaprojektuj i Zbuduj” oraz nadzór autorski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o niżej wymienioną: 1)Dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia „Jawne” Dla Część I zamówienia: a) Opis przedmiotu zamówienia, b) Ekspertyza geologiczna, c) Ocena zakresu możliwego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, d) Analiza scenariusza przeciwpożarowego – Opis warunków ochrony ppoż i bhp., e) Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowej do uwzględnienia w procesie projektowania, f) Dokumentacja techniczna urządzenia TRS-15-7. Dla Część II zamówienia: a) Opis przedmiotu zamówienia, b) Ekspertyza geologiczna, c) Ocena zakresu możliwego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, d) Inwentaryzacja zieleni, e) Analiza scenariusza przeciwpożarowego – Opis warunków ochrony ppoż i bhp., f) Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowej do uwzględnienia w procesie projektowania, g) Dokumentacja techniczna urządzenia TRS-15-7. 2) Dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia o klauzuli „Zastrzeżone” Dla Część I zamówienia: a) program funkcjonalno-użytkowy „Przystosowanie infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym Chojnice”, b) inwentaryzacja budowlana „Przystosowanie infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym Chojnice”, c) Mapa do celów projektowych „Przystosowanie infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym Chojnice”, Dla Część II zamówienia: a) program funkcjonalno-użytkowy „Przystosowanie infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym Głobino”, b) inwentaryzacja budowlana „Przystosowanie infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym Głobino”, c) Mapa do celów projektowych „Przystosowanie infrastruktury pod urządzenia NUR-15M w kompleksie wojskowym Głobino”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach