Przetargi.pl
Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec- Widełka od km 11+142 do km11+258 strona lewa w miejscowości Widełka Część II Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 275 874 , fax. 172 275 874
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 11-go Listopada 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 172 275 874, fax. 172 275 874
  REGON: 83044323200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec- Widełka od km 11+142 do km11+258 strona lewa w miejscowości Widełka Część II Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec- Widełka od km 11+142 do km11+258 strona lewa w miejscowości Widełka Budowa chodnika dla pieszych w km 11+142 – 11+258. - długość odcinka 116 m, - szerokość chodnika 3,0 m; Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego, 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. Główne roboty budowlane w zakresie zadania: Roboty ziemne: • Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV-15 m3; • Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IIII-15 m3; • Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IVna poszerzeniach jezdni lub chodników- 349,5 m2; • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IIII w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład-104,85 m3 Odwodnienie: • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie – 1 szt. • Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.zewn. 200 mm- 2,3 m • Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu – 1 szt. Roboty nawierzchniowe: • Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 118,70 m; • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- 128,60 m; • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -349,5 m2; • Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm -349,5 m2; • Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- 323,2 m2; • Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.20 cm – 26,30 m2; • Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 26,3 m2; • Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -323,20 m2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie – 4,64 t; Roboty wykończeniowe: • Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. – 100 m2 Pozostałe roboty i ich szczegółowy zakres zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym specyfikacjami technicznymi. Część II Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie Wykonanie budowy zatoki postojowej w km 7+329 Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. Projektowana zatoka postojowa będzie zawierała 8 miejsc postojowych w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Szerokość projektowanej zatoki postojowej wynosi 5,0m, natomiast długość 21,1m. Projekt obejmuje także budowę studni kanalizacji deszczowej DN1200 oraz przepustu Ø50 o długości 24,5m. ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE PARKINGU: • w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm • podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem (klasaC3/4) gr. 20 cm Pozostałe roboty i ich szczegółowy zakres zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjami technicznymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Cześć 1: 1500,00 zł Część 2: 1500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach