Przetargi.pl
Cykliczna dostawa staplerów, klipsów laparoskopowych, homostatyków oraz nici chirurgicznych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, Żwirki i Wigury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
  Żwirki i Wigury 10
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
  REGON: 30856000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczna dostawa staplerów, klipsów laparoskopowych, homostatyków oraz nici chirurgicznych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa do Zamawiającego nici chirurgicznych, szwów specjalistycznych, taśm oraz siatek do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: część 1 – Staplery jednorazowe, część 2 – Klipsy laparoskopowe, część 3 – Nici chirurgiczne, część 4 – Homostatyki, część 5 – Nici chirurgiczne. Szczegółowy opis asortymentu składającego się na poszczególne części określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku dla żadnej z części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów; 3) w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego do oferty należy załączyć: katalog z dokładnie zaznaczonymi pozycjami ofertowymi, co umożliwi Zamawiającemu weryfikację przedmiotu zamówienia. Katalog powinien być sporządzony w języku polskim lub w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację asortymentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach