Przetargi.pl
Cykl dwudniowych specjalistycznych szkoleń w zakresie pracy w środowisku, modelowanie syst. mechanicznych i dedykowanych do przemysłu motoryzacyjnego, analiz zbiorów danych w Matlabie i w Simulinku

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000001577
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykl dwudniowych specjalistycznych szkoleń w zakresie pracy w środowisku, modelowanie syst. mechanicznych i dedykowanych do przemysłu motoryzacyjnego, analiz zbiorów danych w Matlabie i w Simulinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia cyklu dwudniowych specjalistycznych szkoleń w zakresie pracy w środowisku, modelowanie systemów mechanicznych i modelowania systemów dedykowanych do przemysłu motoryzacyjnego, rozwiązań dotyczących uczenia maszynowego i analiz dużych zbiorów danych w Matlabie i w Simulinku dla studentów WIMIR w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, zgodnie z opisem w pkt 4.1 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80533100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna i zawodowa:a) Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) należycie wykonał (lub jest w trakcie realizacji), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 4 szkolenia z zakresu oprogramowania MATLAB lub Simulink, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 szkolenie z Matlaba i co najmniej jedno szkolenie z Simulinka.W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach