Przetargi.pl
Cyfrowa modernizacja Gminy Kotlin z podziałem na II części: Część I - rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami; Część II - zakup komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych

GMINA KOTLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627405481
 • Data zamieszczenia: 2023-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOTLIN
  ul. Powstańców Wielkopolskich 3
  63-220 Kotlin, woj. wielkopolskie
  tel. 627405481
  REGON: 250855400
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfrowa modernizacja Gminy Kotlin z podziałem na II części: Część I - rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami; Część II - zakup komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, dostawa sprzętu komputerowegoi oprogramowania;Realizacja części I polegać będzie na:- zakupie i dostawie serwera z oprogramowaniem, jego montażu i dostosowaniu do istniejącej sieci, w sposób zapewniający ciągłość pracy zamawiającego, zastosowane technologie winny gwarantować wysoką niezawodność, a migracja przeprowadzona bez straty;- zakupie i dostawie skanerów, ich montażu zapewniającym ich funkcjonalność;- modernizacji i rozbudowie posiadanych przez Zamawiającego systemów oraz oprogramowania;- zakupie, dostawie i wdrożeniu oprogramowania niezbędnego do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, rejestracji zaangażowania, e-usług, systemów dziedzinowych i pracy zdalnej;- zakupie, dostawie i wdrożeniu systemu obsługi nowoczesnej rady gminy;- przeprowadzeniu szkolenia pracowników i wdrożenia ich w pracę i działanie nowych systemów, sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniem radnych i wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu i systemu obsługi nowoczesnej rady gminy;- zakupie, dostawie i montażu wszelkich niezbędnych elementów, osprzętu i urządzeń peryferyjnych niezbędnych dla funkcjonowania wdrażanych procedur, sprzętu i systemów by działały zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób pozwalających na optymalne wykorzystanie ich funkcjonalności,- montażu dostarczonych wyszczególnionych w części II postępowania 10 szt. komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) zapewniającym ich funkcjonalność.Realizacja części II polegać będzie na zakupie i dostawie nowych, nieużywanych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym, w ilości 10 szt., zapakowanych w oryginalne opakowania oraz zakupie i dostawie nowych, nieużywanych komputerów stacjonarnych (jednostki centralnej, monitora oraz urządzeń wskazujących) wraz z systemem operacyjnym, w ilości 10 szt.Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczony ze wszystkimi elementami pozwalającymi na potwierdzenie legalności ich pochodzenia.Oferowany sprzęt musi:a) być wolny od wad technicznych i prawnych,b) posiadać wymagane prawem certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania / deklaracje zgodności lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na rynku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach