Przetargi.pl
CRZP/33/2019/AEZ Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-225 Gdynia, Morska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48585586421, , fax. +48587412250
 • Data zamieszczenia: 2019-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Morski w Gdyni
  Morska 81-87
  81-225 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48585586421, , fax. +48587412250
  REGON: 00014511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczenia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CRZP/33/2019/AEZ Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w latach 2019 – 2022: Element I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: Element I.1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Element I.2. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), Element II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Element III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Element IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie, co najmniej działu II grupa 1, działu II grupa 8, działu II grupa 9, działu II grupa 13 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 999).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach