Przetargi.pl
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - stadiony piłkarskie realizowane w Olecku w ramach projektu Transgraniczna współpraca młodzieży (LT-PL047).

Urząd Miejski w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 520 21 68 , fax. 087 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 520 21 68, fax. 087 520 25 58
  REGON: 00052334700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.olecko.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - stadiony piłkarskie realizowane w Olecku w ramach projektu Transgraniczna współpraca młodzieży (LT-PL047).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  IW zakres rzeczowy zamówienia publicznego wchodzi wykonanie: a) bieżni sześciotorowej okólnej wokół płyty stadionu długości 400 metrów, bieżni ośmiotorowej na głównej prostej 129 metrów; b) wykonanie urządzeń do dyscyplin lekkoatletycznych z wyposażeni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 100 000,00 PLN wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : a) wykonawca ubiegający się w postępowaniu posiada udokumentowane doświadczenie z realizacji w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie): - budowy lub przebudowy co najmniej 2 stadionów sportowych z infrastrukturą towarzyszącą (w tym nawierzchni poliuretanowej na bieżni okólnej 400 metrowej), o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN każdy (i chociaż jeden uzyskał świadectwo PZLA); - wykonania co najmniej 2 boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN każde; b) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - drogowej; - konstrukcyjno - budowlanej; - sanitarnej; - elektroenergetycznej; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Powyższe należy udowodnić poprzez posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000 PLN. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie: a) formularz ofertowy (wg załączonego wzoru); b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone art. 22 ust. 1 - 3 i nie podlega wykluczeniu; c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wraz z zaświadczeniem o członkostwie we właściwej izbie inżynierów budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami); h) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 1 500 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej wysokości lub posiada kredyt obrotowy do wysokości minimum 1 500 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; i) dowód wniesienia wadium; j) komplet dokumentów potwierdzający spełnianie wymagań jakości nawierzchni poliuretanowej: - autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym obiekcie tj. na stadionie miejskim w Olecku wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji; - aprobata lub rekomendacja ITB (Labosport, Sports Labs) lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego; - karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych; - aktualny atest higieniczny PZH; - próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach min. 15 x 25 cm; - certyfikat IAAF wraz z numerem na nawierzchnią poliuretanową jaka jest składana w ofercie; k) komplet dokumentów potwierdzający spełnienie wymagań jakości nawierzchni zer sztucznej trawy: - autoryzacja producenta trawy syntetycznej upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji; - aprobata lub rekomendacja ITB (Labosport, Sports Labs) lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia spełnia wymagania Zamawiającego; - karta techniczna trawy syntetycznej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych; - atest PZH dla oferowanej nawierzchni; - próbka nawierzchni w formacie min. 15 x 25 cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni; - aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star wydany na obiekt z trawą syntetyczną identyczną jaka jest składana w ofercie; l) uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót wg załączonego do SIWZ wzoru w układzie: liczba porządkowa, podstawa wyceny, opis, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa, wartość netto. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: a) pkt c - e - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt b - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. a) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyrazi zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisując nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 2.2. - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 2.2. oraz jej podpisem. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI.1 lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olecko.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach