Przetargi.pl
Całoroczne oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w zakresie usuwania nieczystości oraz śniegu i lodu na terenie miasta Olecka od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 202 224 , fax. 875 202 225
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
  ul. Wojska Polskiego 12
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 202 224, fax. 875 202 225
  REGON: 79067600400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spolecko.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całoroczne oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w zakresie usuwania nieczystości oraz śniegu i lodu na terenie miasta Olecka od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów(zatok) i chodników na terenie miasta Olecka polegać będzie na usuwania zanieczyszczeń z wywiezieniem do miejsca odbioru odpadów komunalnych oraz usuwaniu śniegu i lodu zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania i oczyszczania z zanieczyszczeń oraz wykazem jezdni ulic powiatowych, parkingów (zatok) i chodników w mieście Olecko. Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu i robocizny, materiałów uszorstniających oraz materiałów do likwidacji gołoledzi, zgodnie z przyjętymi warunkami i standardami dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca zobowiązany jest do codziennej 24 godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca podejmuje decyzję samodzielnie w zakresie użycia sprzętu oraz rodzaju czynności w zakresie zimowego utrzymania i oczyszczania z zanieczyszczeń w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – oczyszczanie z zanieczyszczeń i zimowe utrzymanie ulic powiatowych w mieście Olecko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. UWAGA: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć (jeżeli dotyczy): 1)Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym. 2) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach