Przetargi.pl
CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-101 Tarnów, Kwiatkowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146880511 , fax. +48146880511
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
  Kwiatkowskiego 15
  33-101 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. +48146880511, fax. +48146880511
  REGON: 85166402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcm.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres świadczeń usług zapewniających całodobowe wyżywienie pacjentów. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla około 70 pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Tarnowie oraz odbiór pozostałości – resztek jedzenia. 3.2 Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowywania posiłków, wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw. 3.3 Pod pojęciem posiłku należy rozumieć zestaw potraw wchodzących w skład : • śniadanie, • obiad, • kolacja, 3.4 W procesie planowania żywienia Wykonawca uwzględni następujące wytyczne żywieniowe: -posiłki będą posiadały odpowiednią wartość kaloryczną, białkową i węglowodanową przewidywaną dla poszczególnych diet i grup konsumentów; dieta cukrzycowa będzie zawierała potrawy lekkostrawne. śniadania będą składały się co najmniej z następujących potraw: • zupa mleczna (co najmniej pięć razy w tygodniu) gorący napój /herbata, kawa zbożowa, kakao/ • pieczywo; *dodatek tłuszczowy (o zawartości min 70% tłuszczu z mleka) *dodatek nabiałowy; *dodatek białka zwierzęcego; • dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub przetworzony ale nie konserwowy) obiady będą składały się co najmniej z następujących potraw: *zupa *drugie danie: składnik węglowodanowy (ziemniaki (z wykluczeniem ziemniaków puree z proszku) makaron, kasze ...) składnik białkowy składnik warzywny ( surowy lub przetworzony, ,ale nie konserwowy); kompot drugie dania w jadłospisie dekadowym będą zawierały co najmniej 5 porcji mięsa w postaci nie zmielonej i nie krojonej dodatek białkowy w jadłospisie dekadowym nie będzie się powtarzał kolacje będą składały się co najmniej z następujących potraw: gorący napój; pieczywo; dodatek tłuszczowy (o zawartości min 70% tłuszczu z mleka) dodatek nabiałowy, lub dodatek białka zwierzęcego dodatek warzywny ( świeży lub przetworzony ale nie konserwowy) Kolacje i śniadania będą zawierały 5 razy w dekadzie wędliny wysokogatunkowe • śniadanie (pieczywo z dodatkami + zupa mleczna), • obiad abonamentowy, • kolacja (pieczywo z dodatkami + zupa mleczna) • napojów (do każdego posiłku) o określonej wielkości porcji, przygotowywany zgodnie z zasadami wskazanej diety. Ponadto posiłek powinien spełniać określone w zamówieniu szczegółowe wymagania. 3.5 Ilość zamawianych posiłków będzie ustalana z jednodniowym wyprzedzeniem w zależności od obłożenia oddziału. 3.6 Odbiór posiłków ustala się na: a) śniadanie – godzina 8.00 b) obiad i kolację – godzina 12.30 3.7 Rodzaje diet : a)Podstawowa b)Lekkostrawna c) Cukrzycowa d)Wątrobowa e)Miksowana 3.8 Zalecane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień: Nazwa składnika / Zalecane ilości Kalorie ok. 2200 - 2400 Węglowodany ok. 300 g Białko ogółem ok. 70 g w tym białko zwierzęce ok. 20-30 g Tłuszcz ok. 70 g 3.9 Białko powinno pokrywać od 13-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość, święta. Całodobowe wyżywienie powinno składać się z trzech posiłków: śniadanie, obiad, kolacja oraz napojów dostosowanych do pory dnia. 3.10 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosować wdrożone zasady systemu HACCP, 3.11 artykuły spożywcze i inne surowce niezbędne do przygotowania posiłków Wykonawca kupuje na koszt własny, 3.12Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za jakość oferowanych posiłków, w tym to, że posiłki dostarczane do kuchenek oddziałowych Zleceniodawcę będą miały odpowiednią temperaturę. 3.13Wykonawca odpowiada za czystość serwowanych potraw. 3.14Wykonawca a odpowiada za dobór właściwych surowców zgodnie z różnymi dietami żywieniowymi pacjentów. 3.15Wykonawca odpowiada za higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnianego personelu, w tym posiadanie odpowiednich badań sanitarno-epidemiologicznych uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.16Wykonawca odpowiada za dobór właściwych procesów technologicznych, gwarantując najwyższą jakość oferowanych potraw. 3.17Zamawiający wymaga, by posiłki przygotowywane były z produktów naturalnych, przez co należy rozumieć posiłki nie zawierające proszków, półproduktów chemicznych, chemicznych substancji dodatkowych poprawiających smak, zapach czy bazę za wyjątkiem przypraw i ziół. 3.18Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wartość surowców zużytych do sporządzenia trzech posiłków dziennie będzie zgodna i będzie odpowiadać normom, wymaganiom Sanepid- u oraz obowiązującym przepisom prawa. 3.19Wszystkie posiłki muszą być akceptowane przez dietetyka zatrudnionego przez Wykonawcę. 3.20Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jadłospisów dekadowych do Zamawiającego na 5 dni przed ich wprowadzeniem. Jadłospisy muszą zostać zaakceptowane przez wyznaczoną osobę przez Wykonawcę. 3.21W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego jadłospisów, Wykonawca dokona ich korekty. 3.22Ilość posiłków uzależniona jest od ilości pacjentów na oddziale. 3.23Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby posiłki i produkty odżywcze miały właściwą temperaturę tj. zupa 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C, posiłki na zimno poniżej 4°C i były dystrybuowane i podawane w sposób bezpieczny. 3.24W związku z posiadaniem przez Wykonawcę dwóch kuchenek oddziałowych na I i II piętrze Wykonawca dostarczy posiłki w oddzielnych pojemnikach z podziałem dwa oddziały. 3.25Wykonawca zapewni wystarczającą ilość specjalnych pojemników, naczyń transportowych (termosy) zapewniających ciepło dostarczanych posiłków zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wytycznymi tj. zupa 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C, posiłki na zimno poniżej 4°C. 3.26Wykonawca zobowiązuje do odbierania oraz zgodnego z przepisami prawa usuwania resztek niespożytych posiłków i ich utylizacji. 3.27Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 3.28Środki czystości i dezynfekcji używane przez Wykonawca do utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do kuchni muszą być dopuszczone przez Państwowy Zakład Higieny i spełniać obowiązujące przepisy Sanepidu i BHP. 3.29Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowywania posiłków, wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw. 3.30Wykonawca zobowiązuje się do odbioru naczyń transportowanych z budynku Mościckiego Centrum Medycznego ZOL-u Zleceniodawcy. 3.31Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego środka transportu, którym będzie dostarczać posiłki. 3.32Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami MCM Sp. z o.o. w zakresie BHP, p-poż. i sanepidu oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej. 3.33Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń, a w szczególności do ich udzielania przez cały okres obowiązywania umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do posiadania prawa do lokalu gwarantującego zabezpieczenie jego władaniem (własność, dzierżawa, użyczenie itp.) na okres co najmniej taki na jaki zostanie zawarta umowa z Zamawiającym. 3.34Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej ilości pracowników do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia w tym również dietetyka i kierownika kuchni. 3.35Zamawiający zapewnia wyposażenie w zastawę stołową i sztućce. 3.36. Zamawiający zastrzega sobie uzyskiwanie pełnej informacji na temat składu surowcowego posiłków oraz gramatury poszczególnych elementów serwowanych porcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej -załącznik nr 3 do SIWZ; 3. Wzór wykaz wykonanych usług - załącznik n 4 r do SIWZ; 4. Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach