Przetargi.pl
„Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego.”

Lubuski Teatr w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 3/5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
  al. Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 000279953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://teatr.zgora.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacja systemu monitoringu wizyjnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ. 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia regulują zapisy w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838, ze zm.), składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.2) zdolności technicznej:Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi*, trwających w sposób ciągły przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy, polegające na świadczeniu usługi ochrony osób i mienia, każda o wartości co najmniej 150 000 złotych brutto oraz załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach