Przetargi.pl
Całodobowa ochrona osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Jaśle oraz Prokuratury Rejonowej w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3

SĄD REJONOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Armii Krajowej 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 446 20 80
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY
  ul. Armii Krajowej 3
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 446 20 80
  REGON: 000324317
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa ochrona osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Jaśle oraz Prokuratury Rejonowej w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługę całodobowej ochrony osób i mienia wraz z przyległym terenem obiektu Sądu Rejonowego w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3, w których ma swoją siedzibę Sąd Rejonowy w Jaśle oraz Prokuratura Rejonowa w Jaśle, położonych w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3. (Budynek Sądu Rejonowego w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 jest w trwałym współzarządzie Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Objęte zamówieniem usługi ochrony tego obiektu będą pokrywane w 14,15 % przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie.) - zwaną dalej usługą ochrony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach