Przetargi.pl
Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61875 Poznań, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8569000, 8569500 , fax. 618 543 988
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10
  61875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8569000, 8569500, fax. 618 543 988
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ue.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczenia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1 Przedmiotem zamówienia jest całodobowa całoroczna obsługa portierni w budynku Collegium Linguisticum (SJO) przy ul. Taczaka 9 w Poznaniu, budynku C przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu i Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych (CEUE) przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu oraz portierni wjazdowej przy al. Niepodległości 10–12 w Poznaniu (po jednym pracowniku na zmianie). 5.2 Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący zamówienie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze pracy - całym zakresie czasowym, w jakim wykonują czynności u Zamawiającego. 5.3 W celu weryfikacji realizacji wymogu, o którym mowa w pkt. 4.2 powyżej Wykonawca jest również zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia. 5.4 Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżącej po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób inną osobą, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania. 5.5 Obowiązek zachowania poufności: Wykonawca oraz osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej wykonywania. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę albo osoby którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w umowie. Naruszenie obowiązku poufności może polegać w szczególności na nie zachowaniu zasady dyskrecji poprzez przekazywanie na zewnątrz informacji nie stanowiących informacji publicznej, przeglądaniu dokumentów znajdujących się w obiektach Zamawiającego. 5.6 Strony uzgadniają, że pracownicy Wykonawcy zatrudnieni do obsługi portierni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu złożą na piśmie wg określonego wzoru oświadczenie wobec Zamawiającego o przestrzeganiu poufności w odniesieniu do wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej wykonywania. 5.7 Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach również po rozwiązaniu umowy albo jej wygaśnięciu i ma charakter bezterminowy 5.8 Zamawiający wymaga (kryterium oceny ofert), aby Wykonawca w ceku realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zadeklarował zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze pracy co najmniej jednej osoby bezrobotnej w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (na podstawie skierowania wydanego przez urząd pracy). 5.9 Wykonawca, który wykaże zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednej osoby bezrobotnej w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (na podstawie skierowania wydanego przez urząd pracy) zobowiązany będzie w termie 14 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie ww. osoby lub osób. 5.10 W przypadku złożenia w ofercie deklaracji zatrudnienia określonej liczby osób bezrobotnych Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia. 5.11 W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania Wykonawca będzie także zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia ww. osoby lub osób przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 5.12 Na każde żądanie przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób, inną osobą, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania (co do kategorii osób, co do zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie skierowania wydanego przez urząd pracy). 5.13 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,  inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, Budynek Collegium ALTUM, Pokój 1715, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań rodo@ue.poznan.pl, jacek.luczak@ue.poznan.pl, tel. +48 602 394 161,  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku” realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego,  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.) dalej „ustawa Pzp”,  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98341120-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert – w wysokości: w wysokości: 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 10901359 0000000035018918.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2.Szczegółowa oferta cenowa za realizację zamówienia (formularz cenowy) – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Dowód wpłacenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach