Przetargi.pl
BZP/PN/29/2018 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2018/2019 dla jednostek Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2018-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 000001726
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/29/2018 - Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2018/2019 dla jednostek Politechniki Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2018/2019 dla jednostek Politechniki Lubelskiej, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 1: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, Zadanie 2: Sukcesywna dostawa tonerów do kserokopiarek. 1. Sprzedaż i dostawa przedmiotu umowy następować będzie każdorazowo na odrębne zamówienia Zamawiającego, określające ilości i rodzaj zamawianych przedmiotu umowy. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego tj. 40% w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu jako ilości minimalne oraz z zamówienia objętego prawem opcji rozumianego w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu jako różnica pomiędzy ilościami maksymalnymi a ilościami minimalnymi. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie. 3. Rozliczenie nastąpi według faktycznej ilości zakupionego przedmiotu umowy po cenach jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy. 4. Zamawiający ma prawo zamówić łącznie mniejszą liczbę przedmiotu umowy, niż ilości maksymalne przyjęte w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część oferty, jednak nie mniej niż 40% tych ilości maksymalnych. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 2. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym stanowiącym integralną część formularza oferty Wypełniony formularz „Wzór oferty”, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (w formularzu oferty należy w szczególności podać cenę brutto i termin dostawy poszczególnych zamówień jednostkowych dla danego zadania oraz wypełnić formularz cenowy z podaniem ceny jednostkowej brutto oraz wartości brutto dla każdej z pozycji danego zadania oraz wskazać czy Wykonawca oferuje oryginalne materiały eksploatacyjne czy równoważne). 3. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Forma dokumentu: oryginał b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach