Przetargi.pl
BZP.3810.12.2016.KB.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410
 • Data zamieszczenia: 2016-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410
  REGON: 00029429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP.3810.12.2016.KB.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odzieży operacyjnej jednorazowej - fartuchów oraz kompletów chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego w podziale na 3 pakiety w terminie 12 miesięcy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331990001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 1. Zamawiający żąda wadium w kwocie: pakiet nr 1 -1 275,00 zł, pakiet nr 2 -825,00 zł., pakiet nr 3 - 375,00 zł. 2. Wadium należy wnieść (z adnotacją WADIUM BZP.3810.12.2016.KB. pakiet nr) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). -pieniądzu. Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: PKO BP nr. 07 1440 1101 0000 0000 1219 4258 w terminie umożliwiającym Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert stwierdzenie faktu jego wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz nr niniejszego postępowania. Wadium zostaje zwrócone na zasadach określonych art.46 ustawy. 3. Wadium wniesione w pozostałych formach tj.: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument np. gwarancji musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5.Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego ul. Grabiszyńska 105, budynek B wysoki parter pok. 12- KASA (godz. otwarcia 11.00-13.00, od PN.- Pt.) najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. W związku powyższym prosimy o załączenie do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. UWAGA. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Uwaga - wadium wniesione w formie innej niż pieniężna, musi posiadać w swej treści wymóg zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie. Okres ważności np. gwarancji musi być dłuższy co najmniej o jeden miesiąc od okresu, który zabezpiecza. Gwarancje muszą obejmować usunięcie wad i usterek w terminie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dcchp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach