Przetargi.pl
„Budynek OSP w Dąbrowicy –roboty termomodernizacyjne

Gmina i Miasto Ulanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37410 Ulanów, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8763041 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Ulanów
  ul. Rynek 5
  37410 Ulanów, woj. podkarpackie
  tel. 15 8763041 w. 32
  REGON: 83040948800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budynek OSP w Dąbrowicy –roboty termomodernizacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ściana zewnętrzna : Przegroda jest przeznaczona do termomodernizacji Przegrody zewnętrzne mają wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] wyższe od minimalnych wynikających z WT na 2021 r. Należy ocieplić ściany zewnętrzne, tak by osiągnąć wymagania:- U=0,2 W/m2K - Docieplenie ścian zewnętrznych zrealizować styropianem, metodą lekką mokrą. .Dach D1. : Przegroda jest przeznaczona do termomodernizacji. Współczynnik przenikania dachu U=1,31 Wm2K nie spełnia wymagań aktualnych warunków technicznych WT2014 . Przewiduje się wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną tak aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła o wartości min U=0,15 W/m2K spełniający wymagania techniczne przewidziane w przepisach od 2021 r. Strop zewnętrzny : Przegroda jest przeznaczona do termomodernizacji .Współczynnik przenikania stropu nie spełnia wymagań aktualnych warunków technicznych WT2014 . Przewiduje się wykonanie ocieplenia stropu wełną mineralną tak aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła o wartości min 11=0,15 W/m2K spełniający wymagania techniczne przewidziane w przepisach od 2021 r. Modernizacja przegrody OKNO Stalowe: Okno U=2,5 W/m2K o wym. 0,86x108 m 1 szt jest przeznaczone do termomodernizacji Okno stalowe jednoszynowe o znacznym stopniu zużycia powodującym nadmierne straty ciepła przez przenikanie. Przewiduje się wymianę okna na nowe z profili PCV z niskoemisyjnymi szybami o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. 6. Modernizacja przegrody Drzwi drewniane: Drzwi drewniane U=2,20W/m2K o wym. 1,30x2,20 m jest przeznaczone do termomodernizacji Drzwi drewniane o znacznym stopniu zużycia powodującym nadmierną infiltrację oraz straty ciepła przez przenikanie. Przewiduje się ich wymianę na nowe na nowe metalowe z wkładką termiczną płycin i ościeżnicy o Umax =1,30 W/m2K. Modernizacja przegrody DZ Stal: Drzwi stalowe =2,5 W/m2K o wym 1,0x2,Om jest przeznaczone do termomodernizacji. Drzwi stalowe o znacznym stopniu zużycia powodującym nadmierną infiltrację oraz straty ciepła przez przenikanie. Przewiduje się ich wymianę na nowe metalowe z wkładką termiczną płycin i ościeżnicy o Umax =1,30 W/m2K. Modernizacja przegrody OZ Drew.: Okna drewniane U=2,5 W/m2K o wymiarach 1,80x1,50m 2 szt, 0,60x1,11 m 1szt, 0,99x1,11m 1 szt. są przeznaczone do termomodernizacji Okna drewniane o znacznym stopniu zużycia powodującym nadmierną infiltrację oraz straty ciepła przez przenikanie. Przewiduje się wymianę okna na nowe z profili PCV z niskoemisyjnymi szybami o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. System grzewczy : Ogrzewanie realizowane jest jako piecowe w paleniskach na paliwo stałe. System o niskiej efektywności energetycznej będzie poddany modernizacji. W stanie istniejącym sumaryczne potrzeby zapewnienia mocy cieplne określone są na 59,20 kW, Termomodernizację planuje się zrealizować poprzez wymianę ogrzewania piecowego na wysokosprawne ogrzewanie elektrotermiczne. W skład systemu wejdą grzejniki elektryczne płytowe ścienne typ Purmo Yali lub równoważne, wspomagane nadmuchem powietrza z elektrycznych nagrzewnic ściennych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach