Przetargi.pl
Budowa żłobka i przedszkola modułowego w m. Trzebiechów” w systemie zaprojektuj wybuduj

Urząd Gminy Trzebiechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-132 Trzebiechów, ul. Sulechowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3514122, 3514131 , fax. 683 514 122
 • Data zamieszczenia: 2019-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Trzebiechów
  ul. Sulechowska 2
  66-132 Trzebiechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3514122, 3514131, fax. 683 514 122
  REGON: 54687400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.trzebiechow.pl; urzad@trzebiechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa żłobka i przedszkola modułowego w m. Trzebiechów” w systemie zaprojektuj wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem inwestycji jest stworzenie nowego cztero oddziałowego żłobka i przedszkola publicznego dla łącznie ok. 100 dzieci wraz z zapleczem gastronomicznym i socjalnym gotowego łącznie z pozwoleniem na użytkowanie. Przedsięwzięcie dotyczy budowy budynku jednokondygnacyjnego z modułów kontenerowych, który pełnić będzie funkcję żłobka i przedszkola o pow. ok 400 m2. W zakres robot wchodzą: dostawa i montaż modułów, niwelacja terenu, wykonanie fundamentu lub stop fundamentowych, wykonanie schodów na zewnątrz z łącznika wraz utwardzeniem terenu przy nich, wykonanie elektrycznej instalacji zasilającej oraz zabudowa oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem gazowym, wentylatorów nawiewno wywiewnych. Wykonawca zapewni osobę pełniąca funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016r., poz. 359).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg zał. 3A do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach