Przetargi.pl
Budowa zjazdu z ul. Żwirki i Wigury 2 oraz zagospodarowanie części terenów działki 173/22 w Pruszczu Gdańskim

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 586 908 700 , fax. 586 908 701
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 586 908 700, fax. 586 908 701
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zjazdu z ul. Żwirki i Wigury 2 oraz zagospodarowanie części terenów działki 173/22 w Pruszczu Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest Budowa zjazdu z ul. Żwirki i Wigury 2 oraz zagospodarowanie części terenów działki 173/22 w Pruszczu Gdańskim, wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wiaty kontenerów na odpady na działkach 173/22 oraz 173/10 a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określają Załączniki do SIWZ: 1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl; www.amw.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach