Przetargi.pl
Budowa zjazdu drogowego z ul. Lipowickiej w Przemyślu na potrzeby przepompowni ścieków wraz z utwardzeniem nawierzchni jezdni ul. Lipowickiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 678 32 59 w. 30 , fax. 166 783 259
 • Data zamieszczenia: 2020-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Rokitniańska 4
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 678 32 59 w. 30, fax. 166 783 259
  REGON: 65003051000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pwik.przemysl.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zjazdu drogowego z ul. Lipowickiej w Przemyślu na potrzeby przepompowni ścieków wraz z utwardzeniem nawierzchni jezdni ul. Lipowickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa zjazdu drogowego z ul. Lipowickiej w Przemyślu na potrzeby przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce 254 obr. 201 wraz z utwardzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 120504 ul. Lipowickiej od km 0+463 do km 0+506
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego na podstawie art. 45 ust. 7 Ustawy Pzp: PEKAO S.A. I O/PRZEMYŚL nr 86 1240 2568 1111 0000 3629 3278 Wadium wpłacane na konto winno mieć adnotację: „Wadium wpłacane na konto winno mieć adnotację: „Budowa zjazdu drogowego z ul. Lipowickiej w Przemyślu - znak sprawy: JRP.271.2.2020”
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.pwik.przemysl.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1-2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Dokument pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania Formularza oferty i dołączonych dokumentów przez pełnomocnika lub osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 5. Dowód wpłaty wadium (kserokopia). 6. Uproszczony kosztorys ofertowy. 7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-4, 8 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach