Przetargi.pl
Budowa zatoczki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki

Gmina Marcinowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 585 226, , fax. 748 585 231
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marcinowice
  ul. Juliana Tuwima 2
  58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 585 226, , fax. 748 585 231
  REGON: 89071836600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marcinowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatoczki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki, dz.nr 420,422,423,489/3,490/2 obręb Wirki, jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie niżej wymienionego zadania polegającego na:budowa zatoki autobusowej jednokierunkowej wraz z chodnikami i wiatą przystankową, wykonanie nawierzchni jezdni, montaż latarni oświetleniowych autonomicznych, wymiana wpustów ulicznych, wykonanie nawierzchni chodnika,przejście dla pieszych przez drogę powiatową oznakowane pionowo i poziomo oraz doświetlenie, wykonanie przepustu skrzynkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót. 2 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu OR.271.5.2019 na „Budowa zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki“. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub złożony osobiście w pokoju nr 21, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach