Przetargi.pl
Budowa zastawki piętrzącej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kazimierza Jagiellończyka 13
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 13
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  REGON: 080296700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zastawki piętrzącej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia dotyczy Budowy zastawki piętrzącej w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011, zgodnie z dokumentacją projektową.2.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego), tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.3. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu wyjściowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną w minimalnej kwocie 100.000,00 złotych.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), co najmniej jedną robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie, remoncie budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 20.000 zł brutto.b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. l pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach