Przetargi.pl
Budowa zasilania rezerwowego urządzeń elektrycznych z rozdzielnicy RG z agregatu prądotwórczego dla budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-813 Warszawa, Marymoncka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 693 700 , fax. 225 693 712
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 693 700, fax. 225 693 712
  REGON: 00028909300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zasilania rezerwowego urządzeń elektrycznych z rozdzielnicy RG z agregatu prądotwórczego dla budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest budowa zasilania rezerwowego urządzeń elektrycznych z rozdzielnicy RG z agregatu prądotwórczego dla budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. 2. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na który składa się projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dalej łącznie nazywane „dokumentacją projektową”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej, a w tym m.in.: 1) dostawę i montaż zespołu prądotwórczego o mocy 210 kVA wraz z automatyką SZR; 2) podłączenie agregatu i automatyki do istniejącej rozdzielni głównej; 3) rozebranie kostki betonowej, ułożenie kabli i ponowne odtworzenie nawierzchni; 4) wykonanie zadaszenia dla agregatu; 5) wykonanie pomiarów; 6) zgłoszenie instalacji do odbioru do Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz uzyskanie zgody na użytkowanie agregatu; 7) uruchomienie zasilania awaryjnego i przeszkolenie w obsłudze pracowników Zamawiającego; 8) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 4. Informacje o obiekcie. Budynek CMKP zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103 w dzielnicy Bielany. Granice eksploatacji i własności pomiędzy Innogy Stoen Operator a CMKP stanowią zaciski prądowe na wyjściu w.l.z. od zabezpieczeń w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej 15,0/04,0 kV nr 7205 w kierunku instalacji odbiorcy. Cała sieć energetyczna i instalacje elektryczne znajdujące się za granicą eksploatacji i są eksploatowane na majątku CMKP. Całość instalacji zasilania rezerwowego pozostaje na majątku i eksploatacji użytkownika. Rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej zlokalizowany jest w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie -1. Zapotrzebowanie mocy obiektu obecnie jest na poziomie: 1) moc przyłączeniowa Pp = 300,0 kW; 2) moc obliczeniowa Po = 200,0 kW; 3) cos fi = 0,93. 5. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca (jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wymaganie to nie dotyczy osób wykonujących czynności związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wymagania wynikające z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(-com). W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający żąda wskazania którą część zamówienia, Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom oraz (o ile są już znani) podania firm podwykonawców. 7. Roboty budowlane będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie mającym charakter biurowo-dydaktyczno-laboratoryjny, dlatego konieczne będzie dostosowanie godzin pracy a także terminów oraz czasu wykonywania robót głośnych do wymagań postawionych w tym zakresie przez Zamawiającego oraz zachowanie dużej staranności w utrzymaniu porządku w obiekcie m.in. poprzez zabezpieczanie elementów narażonych na zniszczenie. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace wymagające wyłączenia zasilania poza godzinami pracy CMKP i wyłączenie po wcześniejszym ustaleniu terminu planowanego wyłączenia z przedstawicielem Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace głośne i uciążliwe wyłącznie w dni, które są dniami wolnymi od pracy dla Zamawiającego lub w pozostałe dni w godzinach 16:00-22:00. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i innymi obowiązującymi przepisami. 11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 12. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, wszystkie niezbędne urządzenia i materiały oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzór nad realizacją robót, a także sprzęt niezbędny do wykonania tych robót. 13. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom prawa budowlanego dla wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 14. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe, a także posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. 15. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (urządzenia, materiały i robociznę) wynosi nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konserwacji zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) łącznej cenie ofertowej za wykonanie zamówienia, b) okresie gwarancji oraz terminie wykonania zamówienia, c) oferowanym przedmiocie zamówienia – poprzez wskazanie oferowanych podzespołów wraz z danymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu (producent oraz wersja/typ/model/numer katalogowy), w odniesieniu do: agregatu prądotwórczego, d) warunkach płatności i terminie związania ofertą, e) akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy: a) Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ (oraz w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ: dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4) karty katalogowe lub foldery lub prospekty lub broszury (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem – w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) producentów oferowanych podzespołów (wskazanych w treści formularza ofertowego) – w celu udokumentowania spełnienia wymaganych przez Zamawiającego podstawowych parametrów oferowanych produktów oraz w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji danych technicznych – w odniesieniu do: agregatu prądotwórczego. /UWAGA: Dokumenty wskazane w pkt 4 powyżej stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Niezłożenie wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów niespełniających wymagań określonych w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp./ 2. Wykonawca – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. /UWAGA: Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z nich./

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach