Przetargi.pl
Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowej w Kielcach

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676146 , fax. 41 3676141
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676146, fax. 41 3676141
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowej w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę wodociągu z rur PE100 Ø 125 mm długości ok. 401,50 mb., od ul. Janowskiej do ul. Machałowej w Kielcach wraz z odtworzeniem terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową w/w sieci z uwzględnieniem warunków Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, wydanych pismem WU.4403.4.22.2018 z dnia 04.04.2018 r. 2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa pn.: „Budowa wodociągu Ø 125 PE na działkach nr 217/8, 217/14, 212/1, 183/21, 190, 87/128 obręb nr 0018 w rejonie ulicy Machałowej oraz ulicy Janowskiej w Kielcach ”– stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, c) wzór umowy – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ., d) warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (pismo znak: WU.RUD.4403.4.22.2018 z dnia 04.04.2018r.) - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 4 100,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sto złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 2. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: ‐ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; ‐ w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; 3. Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach