Przetargi.pl
Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  pl. Jana Pawła II 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  REGON: 472057721
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:• dobudowa zewnętrznej windy do budynku Urzędu Gminy Miasta Zgierz przy placu Jana Pawła II 16 na działce o nr ewid. 271/2 dostosowanej do obsługi osób z niepełnosprawnościami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dostosowanie dachu i jego odwodnienia do projektowanego szybu windowego• likwidacja istniejących zewnętrznych schodów do kondygnacji podziemnej budynku Urzędu,• likwidacja istniejącego bunkra na działkach 271/2 i 271/3 wraz prowadzącymi do niego schodami zewnętrznymi,• dobudowa schodów żelbetowych prowadzących do kondygnacji podziemnej w śladzie istniejącego bunkra.Inwestycja finansowana jest z:• Projekt „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021• Program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar B ze środków PFRONRealizacja budowy przebiegać będzie jednofazowo:1. Wykonanie robót budowlanych.2. Budowa i przebudowa części budynku w zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym oraz przygotowanie korytarzy I i II pietra oraz wyburzenie otworów w ścianie zewnętrznej budynku w miejscu wejścia do windy.3. Zagospodarowanie terenu, w tym: usuniecie bunkra, przebudowa schodów prowadzących do piwnicy, naprawa i uzupełnienie kostki betonowej na parkingu w zakresie zlikwidowanego bunkra oraz w bezpośrednim styku windy z parkingiem.4. Przebudowa dachu budynku w bezpośrednim styku z szachtem windy.5. Zmiana instalacji elektrycznej w zakresie podłączenia windy do zasilania i podłączenia windy do SSP.6. Zmiana lokalizacji rury spustowej oraz wpięcia jej w instalacje kanalizacji deszczowej na terenie parkingu Urzędu Miasta.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną, techniczną oraz specyfikacją techniczną.Warunki realizacji zamówienia:1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:• koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów,• koszty zabezpieczenia prowadzonych robót,• koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,• koszty usunięcia nasadzeń,• inne określone w Ogólnych Warunkach Umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.2. Wykonawca powinien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji.3. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty pod zaplecze teren.4. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.5. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiającego.Zaleca się, by przed złożeniem ofert Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z warunkami panującymi w terenie.Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14-dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac.Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedmiotowego zadania.Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności:prace ogólnobudowlane.Załączniki:1) Projekt budowlany 2) Projekt techniczny3) Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne dobudowy zewnętrznej windy do budynku Urzędu Miasta4) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych B-02.10.02.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach