Przetargi.pl
Budowa wieży aluminiowej typowej W28-1-36 z koroną separacyjną M1000 w Nadleśnictwie Koniecpol

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Różana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 551 285 , fax. 343 551 265
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol
  Różana 11
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 343 551 285, fax. 343 551 265
  REGON: 15002735600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wieży aluminiowej typowej W28-1-36 z koroną separacyjną M1000 w Nadleśnictwie Koniecpol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa wieży aluminiowej typowej W28-1-36 z koroną separacyjną M1000. Wieża aluminiowa służyć będzie do zamontowania na niej anten radiokomunikacyjnych dla potrzeb łączności Zamawiającego. Stosuje się typową, gotową wieżę aluminiową w wersji wzmocnionej np. ALUPRO W28-1-36 z trzonem o wysokości 28 m i koroną separacyjną M1000 o wysokości 2 m. Łączna wysokość obiektu wyniesie 30 m – trzon i korona. Planowany ponadto jest odgromnik – całkowita wysokość obiektu z odgromnikiem wyniesie 32.5 m npt. Projektowana wieża jest ustrojem kratowym kotwionym do płyty fundamentowej o wymiarach 4.5 x 4.5 m posadowionej na głębokości -1.3 m ppt. Ponadto należy wykonać instalację ochrony odgromowej wieży wraz z zasilaniem. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. 2. Szczegóły zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia dla każdego z zadań określają:  Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót (załącznik Nr 10 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić i ustalić we własnym zakresie ilości robót. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie: a) materiałów dla których wskazano w Dokumentacji projektowej nazwy producentów oraz b) techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), w tym okresem gwarancyjnym, jakie zakładano w Dokumentacji projektowej/szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana materiałów lub rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada Dokumentacja projektowa/szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może nieść za sobą ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 4. Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. 5. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia do realizacji zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 500,00 zł, Słownie: trzy tysiące pięćset złotych, groszy 00/100. 2. Wadium można wnieść w następujących formach:  w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie S.A. nr rachunku 71 1540 1014 2001 7307 4476 0001 – z dopiskiem „Budowa wieży aluminiowej typowej W28-1-36 z koroną separacyjną M1000 w Nadleśnictwie Koniecpol”  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie, pok. Nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 730-1430. 4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie uznana za odrzuconą
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach