Przetargi.pl
Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha - Etap III: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przysucha (Nr postępowania: ZPI.271.71.2022.MM)

Gmina i Miasto Przysucha ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Plac Kolberga 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 675 22 19 , fax. 48 675 21 06
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Przysucha
  Plac Kolberga 11
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 675 22 19, fax. 48 675 21 06
  REGON: 670223379
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha - Etap III: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Przysucha (Nr postępowania: ZPI.271.71.2022.MM)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Przysusze (Etap III w ramach zadania pn. Budowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w miejscowości Przysucha), przywoływanych w dalszej części jako Inwestycja. Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.2. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część planowanej inwestycji na budowę wieloobiektowego kompleksu sportowego, wyposażonego m.in.: w zaplecze sanitarno-techniczne, boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz infrastrukturę lekkoatletyczną spełniającą wymogi w zakresie uzyskania akredytacji Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Boisko wielofunkcyjne objęte niniejszym zamówieniem uzupełni w/w infrastrukturę. W związku z powyższym prace budowlane wykonane w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przygotowaną dla całego przedsięwzięcia dotyczącego wieloobiektowego kompleksu sportowego. Oznacza to, że spośród dokumentów stanowiących dokumentację techniczną opracowaną na potrzeby budowy wieloobiektowego kompleksu sportowego, Wykonawca zobowiązany jest wybrać i uwzględnić w wycenie oferty te części opisu przedmiotu zamówienia, które dotyczą budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach niniejszego postępowania.3. Lokalizacja Inwestycji: Inwestycja objęta niniejszym zamówieniem zlokalizowana jest w północno - wschodniej części miejscowości Przysucha (powiat przysuski, województwo mazowieckie) - ul. Radomska 29, jednostka ewidencyjna 142306_4 Przysucha miasto, obręb: 0001 Przysucha; działki nr ewid.: 408/54. 4. Opis stanu istniejącego Na działce od strony Tarnowskiej znajduje się budynek klubowy. Wschodnią część terenu obejmuje boisko piłkarskie z trybuną. Większą część działki zajmują obszary trawiaste o charakterze rekreacyjnym. Teren ten jest ogrodzony z możliwym wejściem/wjazdem z ul. Radomskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Polnej. Wokół terenu obszar jest zurbanizowany poprzez liczną zabudowę usługową i jednorodzinną. W ciągach ulic i na terenach zielonych przebiegają urządzenia infrastruktury podziemnej: wodociągi, kanalizacje, przewody energetyczne i urządzenia telekomunikacji. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią sztuczną - poliuretanową (w tym wykonanie odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni), umożliwiające grę w:a) piłkę ręczną (zaprojektowano pole gry boiska do piłki ręcznej o wymiarach: 20 x 40 m, linie o szerokości 5 cm w kolorze białym; boisko wyposażone w bramki do piłki ręcznej);b) koszykówkę (w kierunku poprzecznym zaprojektowano dwa boiska do koszykówki o polu gry: 15 x 22 m, linie o szerokości 5 cm w kolorze żółtym; boiska wyposażone w kosze do koszykówki);c) siatkówkę (w kierunku poprzecznym zaprojektowano dwa boiska do siatkówki o polu gry: 9 x 18 m, linie o szerokości 5 cm w kolorze białym; boisko wyposażone w zestawy do siatków ki);d) tenisa (w centralnej części boiska zaprojektowano kort do tenisa o polu gry: 10,97 x 23,77 m, linie o szerokości 5 cm w kolorze niebieskim; boisko wyposażone w zestaw do tenisa);2) dostawę i montaż piłkochwytów o wys. 6 m, otaczających boisko ze wszystkich stron;3) dostawę i montaż wyposażenia boisk w zakresie odpowiedniego sprzętu (m.in. bramki, kosze do koszykówki, siatki, itp.);4) dostawę i montaż stojaka na rowery (1 szt.) umożliwiającego zaparkowanie jednorazowo w urządzeniu pięciu rowerów;6. Ze względu na kolizję sieci i przyłączy zlokalizowanych na działce, na której zlokalizowana jest Inwestycja objęta niniejszym zamówieniem z projektowanym boiskiem należy je przebudować, zdemontować lub zaślepić, w szczególności:a) przebudować istniejącą kanalizację sanitarną (trasa przebudowy zgodnie z cz. instalacyjną projektu oraz rysunkiem Z_01);b) zabezpieczyć istniejące sieci rurami osłonowymi (zgodnie z cz. instalacyjną projektu oraz rysunkiem Z_01);c) zlikwidować kabel ziemny operatora sieci Orange wyłączony z eksploatacji (zgodnie z cz. instalacyjną projektu wykonawczego oraz rysunkiem Z_01). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych zawiera dokumentacja projektowa w branży sanitarnej oraz dokumentacja projektowa w branży elektrycznej stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.7. Drzewa kolidujące z Inwestycją przeznaczono do wycinki zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Należy wykonać nasadzenia zgodnie z decyzją o wycince.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis stanu istniejącego oraz ogólne zamierzenia projektowe określa załącznik nr 9 do SWZ.9. Ewentualne użycie w SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania rozwiązania równoważne, tj. inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach