Przetargi.pl
Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w ramach projektu rewitalizacji Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek.

Gmina Michałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, Białostocka 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7131777
 • Data zamieszczenia: 2023-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowo
  Białostocka 11
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 85 7131777
  REGON: 050659438
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w ramach projektu rewitalizacji Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z budową parkingu, ciągów pieszo – jezdnych, miejsca na ognisko, placu do zabawy i występów estradowych na działce nr 221, obręb Krynica Majdan, Gmina Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie polegające rozbudowy, przebudowy, budowy o podobnym zakresie zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50.000zł brutto, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach