Przetargi.pl
Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Bernardyńska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6883100 , fax. 14 6883115
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
  Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6883100, fax. 14 6883115
  REGON: 12268012100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdik.tarnow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu „Integracja transportu publicznego w Tarnowie“ w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: 1) W ramach zadania „zaprojektuj”: a) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500, b) pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, c) pozyskanie warunków z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w zakresie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, d) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów typu: uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, sprawdzenia, decyzje oraz zgody właścicieli na wejście w teren, przy czym koszty ich ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, jeżeli zajdzie taka konieczność na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, e) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże wraz z uzgodnieniami), obejmujący zakres określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, między innymi: - peron dla komunikacji miejskiej i prywatnej, - peron przeznaczony do obsługi podróżnych z 4 podświetlanymi zadaszeniami peronowymi - miejsce postojowe Kiss & Ride (równoległe) zlokalizowane przy ul. Dworcowej, - miejsca parkingowe dla samochodów osobowych wykorzystywane wyłącznie na potrzeby osób parkujących samochód i przesiadających się na środek komunikacji zbiorowej, - zadaszoną wiatę rowerową wyposażoną w stojaki rowerowe (barierki typu odwróconego „U” na 30 szt. rowerów), - samoobsługową stację napraw dla rowerów, - strefę ładowania urządzeń mobilnych w formie automatu, - kamery monitoringu obejmujące cały teren węzła przesiadkowego, które włączone będą do projektowanego systemu ITS – parametry kamer monitoringu należy uzgodnić z Zamawiającym, - szafę teletechniczną z podpięciem do sieci teletechnicznej w rejonie skrzyżowania ulicy Dworcowej i ulicy Krakowskiej, - hot-spot (darmowy dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi), - oświetlenie węzła, - przyłącze światłowodowe doprowadzone do: monitoringu, tablicy informacji odjazdów PKP, oraz biletomatu, - przyłącze energetyczne do monitoringu, do 4 wiat peronowych, tablicy informacji odjazdów PKP oraz wiaty rowerowej, - obiekt budowlany wraz z niezbędnymi przyłączami (wymiary około 2,5m x 7,0m) – ostateczne parametry budynku należy uzgodnić z Zamawiającym, - sieć teletechniczną - budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, - wykonanie i montaż elektronicznej tablicy pasażerskiej informacji rzeczywistych odjazdów z dworca PKP - „Tarnów Główny”, W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić lokalizację tablicy pasażerskiej informacji przystankowej - montaż wykonano w IV kwartale 2018r. W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić istniejący betonowy fundament oraz posadowiony na nim biletomat – Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji biletomatu. f) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim w rozbiciu na poszczególne branże, g) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzgodnieniem w ZDiK w Tarnowie, h) wykonanie dokumentacji projektowej celem niezbędnej budowy i/lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z budowanym węzłem przesiadkowym lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących węzła przesiadkowego. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej koniecznej do funkcjonowania systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, i) uzgodnienie niezbędnych branż miedzy innymi w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie, oraz u gestorów sieci, j) zapewnienie nadzoru autorskiego, k) złożenie zgłoszenia robót dla zakresu nie wymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia i niewniesieniu sprzeciwu przez urząd oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla robót, które wymagają uzyskania takiej decyzji, 2) w ramach zadania „wybuduj”: a) realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, b) wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu, c) wykonanie wszelkich prac dodatkowych wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej lub robót objętych przetargiem, d) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, oraz organizacji ruchu na czas trwania robót, Uwaga! - w ramach przebudowy węzła planowane są prace rozbiórkowe istniejących obiektów handlowych jednokondygnacyjnych. Rozbiórka obiektów przewidziana jest do wykonania przez właścicieli obiektów, - zakres ścieżki rowerowej jest wyłączony z zadania, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany skoordynować w/w prace z Wykonawcą robót dotyczących zadania pn. „Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" – odcinek 3 – połączenie dworca PKP i ul. Tuchowskiej poprzez ulice: Dworcową, Krakowską, Narutowicza, Stwosza, Towarową i Studniarskiego” w przypadku jego realizacji, - Zamawiający informuje że wystąpił do następujących gestorów sieci celem uzyskania warunków technicznych do projektowania odnośnie usunięcia kolizji: TAURON Dystrybucja S.A., MPEC S.A., Polska Spółka Gazownicza Oddział w Tarnowie, Orange Polska S.A., F.P.H.U. INFO-NET S.C., ZDiK w Tarnowie (dotyczy kanalizacji deszczowej, oświetlenia i sieci teletechnicznej), Tarnowskie Wodociągi Sp, z o.o., HAWE Telekom Sp. z o.o. oraz do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Oddział w Tarnowie. Dla terenu objętego opracowaniem brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Rodzaje i ilości robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie przygotowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 3) pozostałe prace, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, opracować i uzgodnić z Zamawiającym: a) uporządkowanie placu budowy, b) sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ, c) projekt Technologii i Organizacji Robót, d) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, e) projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskaniem zgody zarządzającego terenem, f) program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, g) inwentaryzacja fotograficzna budynków przyległych do drogi oraz wjazdów do tych budynków przed realizacją zadania, h) dokumentacja fotograficzna terenu przed realizacją inwestycji oraz dla wszystkich prowadzonych robót, a w szczególności dla robót zanikających, i) geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji gruntów użytku, oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyburzeń, j) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu, k) sporządzenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od podpisania umowy, l) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i normami dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, wymaganych przy tego typu robotach budowlanych, m) uzyskanie pozytywnej opinii na skutek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy jeśli będzie wymagana, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. 3. Wykonawca sporządzi dokumentację w następującej formie i ilości : a) projekty budowlane należy sporządzić w wersji tradycyjnej (papierowej) w 5 egz., b) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże w wersji tradycyjnej (papierowej) w 3 egz. c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji tradycyjnej (papierowej) 3 egz., d) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w wersji tradycyjnej (papierowej) w 2 egz., e) projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu w 3 egz., f) pozostałe dokumenty w 2 egz., g) całość dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo na płycie CD (2 szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przekazać w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki należy przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami w części dot. budowy węzła Krakowska - Planty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań projektu realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą „Integracja transportu publicznego w Tarnowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPMP.04.05.02-12-0387/17. 7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności na opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty, w tym na wbudowane materiały i urządzenia, b) minimum 5 lat rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ 8. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 9. Wykonawca przekazuje zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany powyżej, wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 10. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w umowie. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ilość napraw nawierzchni peronów lub parkingów przekroczy 10% ich całkowitej powierzchni, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy nawierzchni na całej powierzchni, na którym występują w/w naprawy. 11. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument winien być dołączony do oferty). Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącym załącznik do SIWZ. 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2, pkt 3 i pkt 4. 9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 10. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d) postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 12. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 13. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Wykonawcy, o których mowa w pkt 10 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie. Przy ocenie spełniania warunków zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 15. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 16. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 17. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach