Przetargi.pl
Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej - hydrantowej w kompleksie wojskowym na terenie Składu Duninów

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 01 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 01, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej - hydrantowej w kompleksie wojskowym na terenie Składu Duninów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. ZAKRES ROBÓT: Szczegółowy opis robót zawarty jest w dokumentacji: 1. PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z INFORMACJĄ BIOZ 2. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 3. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY INSTALACYJNEJ (SANITARNEJ) 4. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 2. BRANŻA BUDOWLANA. W ramach realizacji należy wykonać następujące roboty budowlane: A. Przygotowanie terenu pod budowę: 1) ogrodzenie i organizacja terenu zaplecza budowy 2) sprawdzenie trasy prowadzenia rurociągu pod względem występowania niewybuchów 3) rozbiórka nawierzchni w miejscach prowadzenie robót 4) usuniecie roślinności w pasie robót 5) wykonanie wykopów 6) doprowadzenie tymczasowego zasilania na czas prowadzenia robót 7) zapewnienie dodatkowego źródła wody do celów p.poż. w uzgodnieniu z Wojskową Delegaturą Ochrony Przeciwpożarowej B. Przebudowa zbiornika 1) wykonanie naprawy i uszczelnienia wewnętrznych ścian zbiornika wody 2) zabudowa nowego włazu i stopni C. Budowa fundamentu pod kontener przepompowni. D. Dostawa i montaż kontenera przepompowni. E. Budowa ogrodzenia przepompowni z siatki panelowej F. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 1) Utwardzenie terenu wokół kontenerowej pompowni ppoż. 2) Utwardzenie terenu wokół hydrantów 3) Odtworzenie nawierzchni drogowych G. Rekultywacja terenów zielonych 3. BRANŻA SANITARNA W ramach zlecenia należy wykonać: A. Roboty w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 1) wytyczenie trasy rurociągu wody. 2) wykonanie nowej sieci wodociągowej przeciwpożarowej w układzie obwodowym (pierścieniowym) 3) rozmieszczenie na w/w sieci hydrantów przeciwpożarowych 4) podłączenie sieci się do istniejących przyłączy budynków Nr 155, 156, 157. 5) podłączenie sieci do istniejących studzienek przy budynkach Nr 133, 138, 145 i 170. 6) roboty ziemne wykonywane ręcznie i mechaniczne związane z wykopami pod rurociąg. 7) montaż rur wodociągowych z trójwarstwowych rur polietylenowych, montaż studzienek wodomierzowych z elementów betonowych prefabrykowanych, próba szczelności i wydajności 8) roboty ziemne - zasypanie wykopów z zagęszczaniem i przywrócenie do stanu pierwotnego 9) inwentaryzacja geodezyjna. 10) dostawa i montaż nowych przewodów, urządzeń i armatury 11) uruchomienie, przeszkolenie obsługi, 12) pomiar wydajności B. Roboty w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z zabudową kontenerowej hydroforowi p.poż. wraz z wykonaniem rurociągu wody. 1) wykonanie kontenerowej stacji pomp ( przepompowni ), dostawa, montaż i uruchomienie, 2) roboty ziemne - zasypanie wykopów z zagęszczaniem, 3) inwentaryzacja geodezyjna. 4) dostawa i montaż nowych przewodów, urządzeń i armatury 4. BRANŻA ELEKTRYCZNA W ramach zlecenia należy wykonać: 1) wykonanie zasilania przepompowni p.poż. (kontenera) 2) wykonanie układu sterowania i zasilania urządzeń odbiorczych przepompowni p.poż. 3) montaż agregatu prądotwórczego 30kVA z automatyką SZR z podłączeniem kablowym do rozdzielnicy SLBM 4) instalacja sygnalizacji stanu zasilania w pomieszczeniu LCN budynek nr 6 5) wszystkie pomiary elektryczne przewidziane dla instalacji elektrycznych Do zakresu prac należy również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy w tym między innymi: odbudowa chodników, dróg, humusowanie terenów zielonych (ok. 15 cm humusu) wraz z obsianiem trawą oraz usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych. W zakres zadania wchodzi wykonanie: 1) zabezpieczenia istniejącej roślinności 2) przesadzenia istniejących roślin, przeznaczonych do zachowania 3) odtworzenie trawników 4) pielęgnacji przesadzonych drzew 5) pielęgnacji odtworzonych trawników UWAGA: Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 87a ) - prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Wykonawca robót winien zabezpieczyć drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1976 r. – Kodeksu Pracy) co najmniej 6 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, opisane w pkt. 3.2, takich jak: robotnik budowlany – 2 osoby, monter instalacji sanitarnych – 3 osoby, elektromonter – 1 osoba , przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w pkt. a, przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. c) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy osób, o których mowa w pkt. a która będzie określała pełnione przez pracowników funkcje oraz okres obowiązywania umowy o pracę. W przypadku zmiany tych osób Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę osób. d) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt a, a w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. f) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. a, jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte w projekcie umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 224 670,00 zł 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 08.04.2019 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 08.04.2019 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na budowę wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej – hydrantowej w kompleksie wojskowym na terenie Składu Duninów. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną tabelę elementów scalonych – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach