Przetargi.pl
Budowa wewnętrznej kablowej linii energetycznej oraz złącz kablowych w celu zasilenia budynków nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj

Wojskowy Instytut Łączności ogłasza przetarg

 • Adres: 05-130 Zegrze Południowe, Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 885 543 , fax. 227 822 134
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Łączności
  Warszawska 22A
  05-130 Zegrze Południowe, woj. mazowieckie
  tel. 261 885 543, fax. 227 822 134
  REGON: 10099060000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wewnętrznej kablowej linii energetycznej oraz złącz kablowych w celu zasilenia budynków nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej kablowej linii energetycznej nN (0,4kV) oraz złącz kablowych w celu zasilenia energetycznego budynków nr 26 i 49 z budynku nr 42 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj. Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy: Etap I: sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę nowej linii energetycznej kablowej ziemnej wraz z niezbędnymi skrzynkami zawierającymi złącza kablowe na odcinku od budynku nr 42 do budynków nr 26 i 49, Etap II: budowa nowej linii energetycznej kablowej ziemnej zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną w Etapie I, zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (naniesienie zmian na mapie zasadniczej WIŁ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ – „Program funkcjonalno – użytkowy” (PFU) oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do niej zostały użyte nazwy, znaki towarowe itd., oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w PFU. W przypadku, gdy użyto w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w PFU, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ. Jeżeli wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wizja lokalna (art. 9a ustawy Pzp): Zamawiający, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w wizji lokalnej budynków nr 26, 49 i 42 znajdujących się na terenie Zamawiającego tj. Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu Południowym. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Zamawiający wyznacza jeden termin wizji lokalnej, na dzień 29.10.2019 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek Wojskowego Instytutu Łączności przy ul. Warszawskiej 22A, 05-130 Zegrze Południowe. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. Koszty uczestnictwa w wizji lokalnej Wykonawców ponoszą uczestnicy. Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Wymagania stawiane Wykonawcy: Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, dostawa materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych, w szczególności: - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z PFU, będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ, - dostawa materiałów niezbędnych do wykonania prac. Wszystkie materiały i wyroby użyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac muszą być zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz muszą spełniać poniższe wymagania: być fabrycznie nowe, być zgodne z normami stosowanymi na rynku krajowym i europejskim, posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności dopuszczające do użycia, być objęte gwarancją, co najmniej na okres 36 miesięcy, a ewentualna ich naprawa winna być zapewniona w miejscu instalacji, oraz posiadać: aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, certyfikaty lub deklaracje zgodności z ww. normami, certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały złej jakości lub data przydatności materiałów zostanie przekroczona, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z wymianą tych elementów. - Zamawiający dopuszcza pozostawienie starych kabli bez konieczności ich demontażu z ziemi, po uprzednim ich odłączeniu w sposób uniemożliwiający ponownemu przyłączeniu do sieci energetycznej, - realizacja prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - wykonanie pomiarów i badań wymaganych przepisami oraz przeprowadzenie stosownych prób, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, atestów jakościowych wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń oraz dokumentów gwarancyjnych, - przekazania Zamawiającemu sprawozdania technicznego (dokumentacji pomiarowej), - zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz odtworzenie stanu pierwotnego miejsc, w których prowadzone będą prace ziemne (trawniki, drogi, chodniki itp.). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej – zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Możliwość zatrudnienia Podwykonawców: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 1). Brak takiej informacji rozumiany będzie jako realizacja zamówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo (wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, jeżeli nie wynika to z odpowiednich rejestrów) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp): Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związanych z wykonaniem robót budowlanych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ, tj. prace instalacyjne, prace ziemne, rozłożenie kabli itd., z wyłączeniem osób wykonujących funkcje kierownicze. Wymagania dotyczące gwarancji \ rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, nie krótszy jednak niż 36 miesięcy liczonych od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego robót bez uwag. Zamawiający informuje, że okres gwarancji stanowi także jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za przedmiot zamówienia, który Podwykonawca ma wykonać dla Zamawiającego. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat od terminu podpisania protokołu końcowego robót. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania praw z tytułu udzielonej gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny one posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach