Przetargi.pl
Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz

Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  Św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  REGON: 590653653
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa utwardzonego pobocza wraz z budową kanału technologicznym w ciągu drogi powiatowej nr 4308E w miejscowości Lubocz na długości 563m. W chwili obecnej występują pobocza gruntowe oraz zjazdy bramowe o nawierzchni betonowej, trylinka, bitumiczne. Roboty drogowe w zakresie budowy utwardzonego pobocza to:- wykonanie robót rozbiórkowych: krawężników, obrzeży, nawierzchni części istniejących zjazdów. Materiał z rozbiórki wykonawca na własny koszt odwiezie i podda utylizacji. - roboty pomiarowe, wykonanie zasadniczych robót ziemnych, korytowanie pod nawierzchnie, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie utwardzonego pobocza,- ustawienie krawężników i obrzeży,- wykonanie warstwy odsączającej,- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod utwardzone pobocze,- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza,- uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni drogi MMA,- budowa kanału technologicznego,- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach