Przetargi.pl
Budowa urządzeń lekkoatletycznych w miejscowości Łagiewniki.

Gmina Łagiewniki ogłasza przetarg

 • Adres: 58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8939328 , fax. 074 8939328
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łagiewniki
  ul. Jedności Narodowej 21 21
  58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8939328, fax. 074 8939328
  REGON: 93193465000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl,BIP, zakładka przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa urządzeń lekkoatletycznych w miejscowości Łagiewniki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: -boisko do piłki nożnej 30 x 45 m o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem -bieżnia okólna o obwodzie 200 m o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk -bieżnia do sprintu długości 100 - 120m włącznie z rozbiegiem i metą o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk -rozbieg oraz skrzynia do skoku w dal, rozbieg o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk -piłkochwyty długości 18m i wysokości 6m -ciąg pieszy szerokości 2m z kostki betonowej 6cm -tablica informacyjna o wymiarach minimum ,7m x 0,9m zawierającej informacje o źródłach finansowania inwestycji wg. załączonego wzoru. Projektowany obiekt znajduje się w sąsiedztwie istniejącej szkoły oraz nowo budowanej sali sportowej, dla których stanowi rozszerzenie o funkcje sportowo - dydaktyczne.3.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami od Nr 8 - 13 do SIWZ ( kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- poszczególne branże, projekty),inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowania terenu)Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej bip. www.lagiewniki.pl oraz do wglądu w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach ,ul. Jedności Narodowej 21,pokój nr 30, telefon 74 89-39-328, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.pl; BIP; zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach