Przetargi.pl
Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu w drodze powiatowej 4700 S - ul. Sobieskiego w Wojkowicach wraz z wykonaniem projektu

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-582 Rogoźnik, ul. Węgroda
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2877519, 32 2877872 , fax. 32 2877885
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
  ul. Węgroda 59
  42-582 Rogoźnik, woj. śląskie
  tel. 32 2877519, 32 2877872, fax. 32 2877885
  REGON: 27628737000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-pzd.powiat.bedzin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu w drodze powiatowej 4700 S - ul. Sobieskiego w Wojkowicach wraz z wykonaniem projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Plater i Starą wraz z przebudową skrzyżowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 1.2. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 1.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 1.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 1.5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach