Przetargi.pl
Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie.

Gmina Karczew ogłasza przetarg

 • Adres: 05-480 Karczew, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7806516, 780 76 41 , fax. 227 806 536
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karczew
  ul. Warszawska 28
  05-480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 22 7806516, 780 76 41, fax. 227 806 536
  REGON: 13269226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie na odcinku ul. Chłopickiego do ul. Prądzyńskiego. Zakres robót obejmuje również m. in.: wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej; ustawienie krawężników betonowych; ustawienie obrzeży betonowych; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Zał. Nr 8 do SIWZ; Dokumentacja projektowa; Rysunek określający zakres robót do realizacji; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Przedmiary robót (przedmiary mają charakter pomocniczy) oraz Decyzja pozwolenie na budowę – stanowiące Zał. od Nr: 10 do Nr: 17 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Zał. Nr 6 do SIWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 26 SIWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania oferta, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (na której udostępniono SIWZ) informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach