Przetargi.pl
Budowa ulicy Krótkiej w Puszczykowie

Miasto Puszczykowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8133225, 8983719 , fax. 618 133 225
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puszczykowo
  ul. Podleśna 4
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8133225, 8983719, fax. 618 133 225
  REGON: 63125787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl, Biuletyn Informacji Publicznej; zakładka zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Krótkiej w Puszczykowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, które polegają na budowie drogi gminnej wewnętrznej o długości ok. 177 m – ul. Krótkiej wraz z przebudową oświetlenia w zakresie przestawienia jednej latarni ulicznej. Drogę zaprojektowano jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,50 m oraz 5,00 m. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: 1. Roboty branży drogowej: a. Usuniecie drzew i krzewów - wycięcie jednego drzewa o obwodzie 52cm, jednego drzewa z ośmioma pniami o obwodach od 15cm do 25cm, - usunięcie krzaków ok. 100 m2 b. Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – ok. 27 m2, - rozebranie krawężników i obrzeży betonowych – ok. 35 m. c. Roboty ziemne - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – ok. 270 m2, - wykopy na odkład – ok. 40 m2, - nasypy z piasku średniego z dowozu – ok. 60 m2. d. Podbudowy - wykonanie koryta – ok. 1 092m2. - wykonanie warstwy odsączającej – ok. 1 136 m2, - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – ok. 1 025 m2, e. Nawierzchnie - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej ażurowej (typu eko-behaton) gr. 8 cm – ok. 570 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej pełnej gr. 8 cm –ok. 391 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm – ok. 64 m2, - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej – ok. 27 m2. - ustawienie krawężników betonowych 15x30cm – ok. 195 m, - ustawienie krawężników betonowych 15x22cm – ok. 184 m, - przełożenie krawężników betonowych – ok. 8 m, - ustawienie oporników betonowych 12x25cm – ok. 124 m, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm – ok. 12 m, - przełożenie obrzeży betonowych – ok. 19 m. f. Roboty wykończeniowe - humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą – ok. 200 m2, - umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi o gr. 10cm – ok. 46 m 2. 2. Roboty branży elektrycznej: a. Roboty ziemne - wykopy wąskoprzestrzenne pod kable – 6 m, - wykopy pod słup oświetleniowy – demontaż i montaż w nowej lokalizacji. b. Roboty montażowe - układanie kabli nn – 7 m, - układanie rur ochronnych – 7 m, - montaż mufy przelotowej – 1 szt., - zdemontowanie istniejącego słupa i wbudowanie go w nową lokalizację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, b) oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium (jeśli dotyczy), c) tabelę elementów scalonych obejmującą uproszczoną wycenę robót: d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, e) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach