Przetargi.pl
„Budowa ulicy Górnej w Lipnicy”

Gmina Lipnica ogłasza przetarg

 • Adres: 77-130 Lipnica, Słomińskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598217091 , fax. 598218317
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnica
  Słomińskiego 19
  77-130 Lipnica, woj. pomorskie
  tel. 598217091, fax. 598218317
  REGON: 770979520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ulicy Górnej w Lipnicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest „Budowa ulicy Górnej w Lipnicy” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Dodatek Nr 1 do SIWZ- Projekt Budowlany Dodatek Nr 2 do SIWZ- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Dodatek Nr 3 do SIWZ- Przedmiary robót - Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją projektową i SIWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, z należytą starannością, zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniając przy tym dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy. - Zamawiający wymaga aby minimalny okres udzielenia gwarancji wynosił 36 miesięcy dla całości robót licząc od dnia odbioru bez uwag dla całego zakresu prac. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert dlatego najdłuższy okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych- tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ- w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że, oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta na musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4.300,00zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Bytów nr 09 9321 0001 0019 2516 2000 0030 z dopiskiem: „Budowa ulicy Górnej w Lipnicy” 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Lipnica, 77-130 Lipnica , ul. Józefa Słomińskiego 19, pokój nr 15, a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. 5. Wykonawca zostanie odrzucony z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy jeśli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia: 28.09.2018 r. do godz. 1200. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej o godzinie 1200 dnia 28.09.2018 r. 7. Zamawiający jest obowiązany zwrócić wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w: - art. 46 ust 4 a tj.: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; - oraz o którym mowa art. 46 ust 5: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy zgodny z treścią wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ 2) pełnomocnictwo o ile takie występuje, 3) potwierdzenie wpłaty wadium, 4) kosztorys ofertowy (tylko od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach