Przetargi.pl
Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie

Gmina Rogoźno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Nowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
 • Data zamieszczenia: 2019-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogoźno
  ul. Nowa 2
  64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 84 400, fax. 67 26 18 075
  REGON: 57079142500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulicy Długiej na odcinku 736 mb (od km 0+400 do km 1+136) i ulicy Seminarialnej na odcinku 265 mb (od km 0+525 do km 0+790). Zakres przedmiotu zamówienia zakłada m.in.: Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulicy Długiej na odcinku 736 mb i ulicy Seminarialnej na odcinku 265 mb Zakres przedmiotu zamówienia zakłada m.in.: Ulica Długa od km 0+400 do km 1+136 Celem projektowanej budowy jest poprawa stanu technicznego ulicy poprzez budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE - kategoria ulicy: ulica gminna - klasa ulicy: L - prędkość projektowana 40km/godz. - prędkość miarodajna 50km/godz. - kategoria ruchu - KR-2 - przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku ruchu - szerokość pasa ruchu - 3,0m - szerokość chodnika - 1,5-2,5m - pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe - pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni) - szerokość zjazdów indywidualnych - 4,0m Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3. Profil podłużny przedstawiono na rys. nr 2. Niweletę zaprojektowano tak, aby wyeliminować lokalne deformacje niwelety. Ponadto dowiązano się wysokościowo do istniejących wjazdów do posesji i istniejących skrzyżowań. Wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej, Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, Wykonanie robót ziemnych w celu przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, Wykonanie nowego chodnika i wjazdów na przewidzianym do realizacji odcinku, Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, Wykonanie parkingu dla pojazdów osobowych, Wykonanie krawężnikowania, Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Ulica Seminarialna od km 0+525 do km 0+790 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE - kategoria ulicy: ulica gminna - klasa ulicy: L - prędkość projektowana 40km/godz. - prędkość miarodajna 50km/godz. - kategoria ruchu - KR-2 - przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu, po jednym dla każdego kierunku ruchu - szerokość pasa ruchu - 3,0m - pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe - pochylenie poprzeczne chodników 2% (do jezdni) - szerokość zjazdów indywidualnych - 4,0m - chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m, - pochylenie poprzeczne chodnika 2% (do jezdni) Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez ścieki z kostki betonowej, wpusty uliczne i przykanaliki. Przewidziano budowę nowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulację wysokościową studni rewizyjnych istniejących. Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3. Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przykanaliki oraz sieci sanitarnej, Wykonanie robót ziemnych w celu przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, Wykonanie krawężnikowania, Wykonanie ścieku, Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Ulica Długa (736 mb) od km 0+400 do km 1+136 Wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej, Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, Wykonanie robót ziemnych w celu przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, Wykonanie nowego chodnika i wjazdów na przewidzianym do realizacji odcinku, Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, Wykonanie krawężnikowania, Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Ulica Seminarialna (265 mb) od km 0+525 do km 0+790 Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przykanaliki oraz sieci sanitarnej wraz z wykonaniem 1 pompowni na sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Seminarialnej wraz z wykonaniem separatora lamelowego substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem i pokrywą typu ciężkiego), Wykonanie robót ziemnych w celu przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, Wykonanie krawężnikowania, Wykonanie dokumentacji powykonawczej. W km 0+553 występuje przepust, który zostanie przedłużony i wyremontowany. W miejscu tym zastosowano bariery ochronne typu SP-06/2 na długości po 8m po każdej stronie. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z aktywną sygnalizacją. Ulica Seminarialna (265 mb) od km od km 0+525 do km 0+790 Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez ścieki z kostki betonowej, wpusty uliczne i przykanaliki. Przewidziano budowę nowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulację wysokościową studni rewizyjnych istniejących. Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3. Wykonanie robót ziemnych, Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem, przykanaliki oraz sieci sanitarnej wraz z pompownią i jej zasilaniem (zgodnie z dokumentacją), Wykonanie robót ziemnych w celu przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, Wykonanie krawężnikowania, Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Na pozostałym odcinku km 0+525÷km 0+790 ulica posiada nawierzchnię gruntową. Zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia projektowana przepompownia ścieków zasilana będzie z magistralnej linii kablowej YAKY4x120mm2 kablem YAKY4x35mm2. Lokalizację złączy kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku E-1 ( Plan realizacyjny oświetlenia ulicy Seminarialnej – oświetlenie ulicy nie stanowi przedmiotu zamówienia). Kable układać w wykopie o głębokości 0.8m linią falistą z zapasem 2-3% długości wykopu, na warstwie piasku grubości 10cm., przysypać warstwą piasku grub. 10cm., warstwą gruntu rodzimego grub. 20cm., przykryć folią niebieską z PCV i wykopy zasypać ubijając ziemię warstwami, co 20cm. Przy złączach, oraz rozdzielnicach pozostawić obustronnie zapasy kabli długości ok. 1m, oraz opaski informacyjne. Istniejące uzbrojenie podziemne terenu lokalizować w uzgodnieniu z jego zarządcą za pomocą przekopów próbnych. Kable ułożyć z zachowaniem postanowień „PN-76/E-05125 Elektroenergetycz ne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. UWAGA!!! Oświetlenie ul. Seminarialnej zostało już wykonanie i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach