Przetargi.pl
„Budowa ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki i Królowej Anny Jagiellonki w Ostrołęce”.

Miasto Ostrołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7646811 w. 271, , fax. 297 654 325
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrołęka
  Plac Gen. J. Bema 1
  07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7646811 w. 271, , fax. 297 654 325
  REGON: 550668410
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki i Królowej Anny Jagiellonki w Ostrołęce”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki i Królowej Anny Jagiellonki w Ostrołęce”. Zakres zamówienia: 1) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu MON 2) wykonanie nawierzchni żwirowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w części III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233330-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Harmonogram rzeczowo- finansowy wg załączonego wzoru 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 19.1.4) SIWZ, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ. 5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach